НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Фоина антродија, Фоина широкопорка

Antrodia juniperina

English

Juniper’s аntrodia

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Kратконога пупавка
Голема дебелоношка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Antrodia juniperina

Опишан од

(Murrill) Niemelä & Ryvarden

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив, B1ab (iii,iv) + 2ab(iii,iv); D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Караделев, M.

Прегледал

Kost, G.

Ivancevic, B.

Соработници

Русевска, K.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Видот е познат од осум (8) локалитета, од кои три се наоѓаат на територијата на НП „Галичица“. Бројот на регистрирани единки е околу 300, иако вкупниот број на возрасни единки (вклучувајќи ги и неистражените локалитети со дива фоја) не се очекува да надмине 1000, поради што ова се третира како многу мала популација. Другите локалитети не се заштитени и живеалиштата се под силно антропогено влијание. Тоа е најзабележително во заедницата со дива фоја во околината на село Чалакли, од каде се познати и најголемиот број единки на Antrodia juniperina. Ова е загрозено подрачје затоа што има масовно експлоатирање на дивата фоја од страна на месното население. Пожарите во летниот период исто така претставуваат голема закана.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Antrodia juniperina е редок вид, застапен со различна бројност на сите локалитети каде е присутен домаќинот (дивата фоја), но е почест во доброразвиените заедници од дива фоја, особено ако се присутни постари стебла. Најмногу примероци се забележани на места со доброразвиени заедници од дива фоја, како што е наоѓалиштето во околината на село Чалакли, каде се избројани околу 140 примероци, додека на другите локалитети, како што се околината на село Кожле и островот Голем Град, се констатирани по околу 50 примероци од Antrodia juniperina.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (лигниколен).

Живеалишта и екологија

Antrodia juniperina е вид познат во источна Африка како паразит и сапроб на дебели стебла од Juniperus procera. Во САД расте на J. deppeana, J.monosperma, J.osteosperma и J.virginiana, а во Европа е познат од Шпанија на J. thurifera, и од Балканскиот Полуостров и Турција каде расте како сапроб, ретко како паразит, на стари стебла од J.excelsa и J.foetidissima.
Во С. Македонија, видот е забележан на гнили дрвја од дива фоја (Juniperus excelsa). Шумите од дива фоја се сметаат за приоритетно живеалиште во Директивата за живеалишта, и тоа како 9560 *Ендемски шуми со Juniperus spp. – Pal. 42.A3 – шуми од дива фоја (Juniperetum excelsae) – шумски формации во кои преовладува Juniperus excelsa. Шумата ја сочинува чиста J.excelsa или е мешана со различни видови даб (Quercus coccifera, Q.trojana, Q.pubescens) или во некои подрачја мешана со Juniperus foetidissima. Надморската височина на локалитетите каде е собран видот Antrodia juniperina e помеѓу 120 и 1,200 m.

Користење и трговија

Користење и трговија

Видот не е од интерес за користење и трговија.

Закани

Закани

Влијанието се манифестира преку уништување и/или фрагментација на живеалиштето на домаќинот бидејќи видот е строго врзан за еден супстрат. Директно влијание врз видот не е утврдено. Заканата се манифестира различно и зависи од локацијата на заедницата. Најмала е на заштитените локалитети што се наоѓаат во составот на НП „Галичица“ додека најизразена е во околината на село Чалакли. Чалакли, кое е блиску до Валандово, е загрозено подрачје поради масовното експлоатирање на дрвјата од дива фоја од страна на месното население. Стеблата и гранките од дива фоја се користат во варниците за производство на негасена вар. Исто така, голема закана која се однесува на сите заедници со дива фоја претставуваат и пожарите кои се чести во летниот период. Интензивното земјоделство и испашата со кози и овци е незначителна закана за биолошката разновидност на шумите од дива фоја.

Зачувување

Зачувување

Зачувувањето на старите стебла од домаќинот се најважната активност за зачувување на видот. Истражувања за бројот и обемот на популацијата; толкување на статусот на видот преку подобро разбирање на неговата биологија и екологија; зачувување на живеалиштата; проучување на трендовите по пат на редовен мониторинг.

Библиографија

Библиографија

Dogan H.H. & Karadelev M., 2006  –  Ecology and distribution of two parasitic fungal species (Pyrofomes demidoffii and Antrodia juniperina) on scale-leaf juniper trees in Turkey. Cryptogamie Mycologie 27(1):35-43.

Garcia-Manjon J.L. & Moreno G., 1981 – Estudios sobre Aphyllophorales I. Fructificaciones sobre Juniperus. Ann.Jard.Bot.Gard.Madrid, 37(2): 407-416.

Gilbertson R. & Ryvarden L., 1986-1987 – North American Polypores (Part 1-2). Fungiflora. Oslo, 885p.

Karadelev M., 1995 – Lignicolous Aphyllophorales on Greek juniper (Juniperus excelsa) in the Republic of Macedonia. Mycotaxon,vol.lvi: 467-472.

Karadelev M., 1998 – Fungal biodiversity in Macedonia I. with a special regard to substrates with a disjunctive range and relict origin. Mycologia Montenegrina, I-n: 49-55.

Karadelev M., 2001 – Distribution of lignicolous macromycetes, parasites and sapro­phy­tes on Juniperus spp. (J. excelsa, J. foetidis­sima, J. sabina, J. communis & J. oxycedrus) in the Balkan Peninsula. La Deuxieme Colloque International “Le Genevrier thurifere et le forets d’altitude dans les Montagnes du Pour tour Mediteraneen”. Marrakech. Morocco, 125-131.

Niemelä, T. & Ryvarden, L. (1975). Studies in the Аphyllophorales of Аfrica IV: Antrodia juniperina, new for east Africa. Transactions of the British Mycological Society, Volume 65, Issue 3, Pages 427-432.

Ryvarden L. & Gilbertson R., 1993- European Polypores (Part 1-2). Fungiflora

Oslo, 743 p