НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИЗВОРИ НА ПОДАТОЦИ И ПУБЛИКАЦИИ

ПОДАТОЦИ И ПУБЛИКАЦИИ

Веб-страницата на националната црвена листа е изработена со цел да обезбеди брзо, ефективно и јасно објавување на информации за статусот на зачувување на видови во различни сектори на општеството: креатори на политики, здруженија на граѓани (ЗГ), академски институции, конзерватори и широката јавност. На истата се нуди можност да се вклучат идните процени на националната црвена листа, кога ќе бидат достапни нови информации. Другите резултати од процесот на Национална црвена листа вклучуваат брошура во која се објаснува концептот на Црвената листа на IUCN на загрозени видови на македонски, албански и англиски јазик, како и извештај со насоки/упатства и предлог пристап за изработка на Националните црвени листи во Северна Македонија.

По иницијатива на