НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Шампињовидна пувка

Chlorophyllum agaricoides

English

Puffball agaric

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Кралски вргањ
Тркалезна штитоглавка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Chlorophyllum agaricoides

Опишан од

(Czern.) Vellinga

Синоним

Endoptychum agaricoides Czern.

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU– Ранлив: B1ab(iii,iv) + 2ab(iii,iv)

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Русевска, K.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Видот Chlorophyllum agaricoides е регистриран од 6 наоѓалишта со 7 наоди, на различни типови живеалишта кои што се под различни закани (сечење на шуми, земјоделски активности, пожари) поради што е предложен во категоријата на ранливи видови (VU).

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилен.

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е мала. Во текот на теренските истражувања, утврдени се околу 20 плодни тела. Бројот на единки во популацијата се проценува на помалку од 50.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Chlorophyllum agaricoides е териколен вид, на којшто му одговараат тревести живеалишта како ливади, пасишта, тревници, бавчи или отворени пасишта во шуми. Видот создава плодни тела наесен. Според досегашните податоци, во земјава се среќава на отворени површини во дабови шуми и во насади со топола како и на ливадии пасишта.

Користење и трговија

Користење и трговија

Некои сметаат дека видот се јаде додека е младо плодното тело, а некои се сомневаат во неговата јадливост. Габата не е од интерес за користење и трговија во земјава.

Закани

Закани

Уништување и фрагментираност на живеалиштата предизвикани од земјоделски дејности, индустриско загадување и загадување од домаќинствата.
Уништување и деградација на живеалиштата предизвикани од сеча на шума.
Шумските пожари, кои што се почести заради климатските промени, може да претставуваат друга значајна закана.

Зачувување

Зачувување

Проучување на бројот и обемот на популацијата;поголемо разбирање на биологијата и екологијата на видот; зачувување на живеалиштата; редовно мониторирање.
Видот може да се заштити по пат на зачувување на неговите живеалишта (ливади и пасишта) и преку спречување фрагментираност на шумите како и со нивно зачувување. Тука спаѓа избегнување интензивна примена на шумска сеча на автохтони дабови шуми или насади со тополи, како и во околните реони. Се препорачува активно спречување шумска сукцесија и ерозија, како и определување клучни локации за заштита.

Библиографија

Библиографија

Karadelev, M., Rusevska, K. (2013). Contribution to Macedonian Red List of Fungi. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, Ohrid, 12-15 October 2012. Macedonian Ecological Society, Special issue 28, Skopje.

Karadelev, M., Rusevska, K., Kost, G. & D. M. Kopanja. (2018).Checklist of Macrofungal Species from the Phylum Basidiomycota of the Republic of Macedonia. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 21: 23-112.

Kirk, P., 2011. Onward (Continuously updated). Indexfungorum. Website: http://www.indexfungorum.org (accessed 09.2020)

Stalpers J, Cock A (2013). Onward (Continuously updated) MycoBank. Website http://www.mycobank.org (accessed 09.2020)