LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Zhapiu me tre vija

Lacerta trilineata

Македонски

Голем зелен гуштер

English

Balkan green lizard

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Zhapiu gjelbër
Zhapi i ngathet – Në vijim >>

Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

MË PAK I

RREZIKUAR

Afër

rrezikimit

I prekshëm

I rrezikuar

Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur

NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Lacerta trilineata

Autoritet

Bedriaga, 1886

Sinonimet

/

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

LC – Më pak i rrezikuar

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Sterijovski, B.

Arsovski, D.

Rishikuesi(t)

Ajtic, R.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Kjo është një specie e shpërndarë gjërësisht në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu e pranishme në të gjitha vendet fqinje, dhe gjendet në shumë habitate dhe lokalitete, madje edhe rreth atyre që janë prodhuar nga njeriu (Böhme dhe bashkëpunëtorët 2009; Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016), dhe për këtë arsye konsiderohet si shqetësimi më i vogël. Global: LC; Evropa: LC.

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

I qëndrueshëm

Përshkrim

Madhësia e popullsisë së hardhucës së gjelbërt ballkanike në Maqedoninë e Veriut nuk është përcaktuar me saktësi, por prania e kudogjendshme e kësaj specie në vend, dhe përvoja në terren sugjerojnë popullsi të dendura dhe prandaj mund të konsiderohen si të qëndrueshme.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

Mund të gjendet në një gamë të gjerë habitatesh që zakonisht përmbajnë shumë bimësi, si skajet pyjore, pyjet e hapura, gardhe përgjatë rrugëve dhe shtigjeve, shkurret, fushat dhe kopshtet e mbigarkuara (Böhne dhe bashkëpunëtorët 2009; Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016).

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Nuk ka përdorim ose tregti të njohur me këtë specie.

Kërcënimet

Kërcënimet

Zjarret dhe ndryshimet e habitatit që pasojnë paraqesin kërcënime për këtë specie. Vdekshmëria në rrugë mund të jetë një kërcënim i konsiderueshëm për disa popullsi veçanërisht në sezonet e pranverës dhe verës.

Ruajtja

Ruajtja

Është shenuar në Shtojcën II ntë Konventës së Bernit dhe Shtojca IV nga Direktiva e Habtateve e BE-së. Në shkallë vendi, është në listën e specieve të egra të mbrojtura.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., and van der Woort, J. 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury London . .p/.

Micevski, B. 2015. Report of Biodiversity conditions of amphibians and reptiles of Ograzden Mt. 2014-2015. Skopje . .p/.

Uzunova, D., Kitanova, D., Spirovska, M., Hristovski, S. 2015. Integral Report for the Project implementation. Final report of the project “Ecological data gap analysis and ecological sensitivity map development for the Bregalnica river watershed”. Skopje. .p/.

Sterijovski, B. 2018 Final report for monitoring. Maneko. Skopje . .p/.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. .p 201-220.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Böhme, W., Lymberakis, P., Ajtic, R., Tok, V., Ugurtas, I.H., Sevinç, M., Crochet, P.-A., Haxhiu, I., Nettmann, H.K., Sterijovski, B., Kumlutaş, Y., Üzüm, N. 2009. Lacerta trilineata. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.