НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Голем зелен гуштер

Lacerta trilineata

English

Balkan green lizard

Albanian

Zhapiu me tre vija

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Зелен гуштер
Планинска гуштерица – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
НАЈМАЛКУ ЗАСЕГНАТ Близу
засегнат
Ранлив Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Lacerta trilineata

Опишан од

Bedriaga, 1886

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

LC – Најмалку засегнат

Датум на процена

Ноември 2019

Проценувач

Стеријовски, Б.

Арсовски, Д.

Прегледал

Ajtic, R.

Соработници

/

Составена од

Hofman, M.P.G.

Образложение за процената

Ова е широко распространет вид во Северна Македонија, кој го има и во сите соседни земји, во многу живеалишта и локалитети, дури и антропогените (Böhme et al. 2009; Speybroeck et al. 2016), и затоа е Најмалку засегнат. Глобално: LC; Европа: LC

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилен

Опис

Националната популација на Балканскиот зелен гуштер во Северна Македонија не е точно утврдена, но широката распространетост на видот и искуството од терен сугерира дека популациите му се густи низ целата земја и затоа може да се сметаа за стабилни.

Живеалишта и екологија

Систем

 Копнен

Живеалишта и екологија

Може да се најде во широк спектар на живеалишта со густа вегетација, како што се шумските рабови, отворени шуми, вегетацијата покрај патишта и патеки, грмушеста вегетација, обраснати полиња и градини (Böhne et al. 2009; Speybroeck et al. 2016).

Користење и трговија

Користење и трговија

Не постојат податоци за користење или трговија со овој вид.

Закани

Закани

Пожарите и промената на живеалиштата предизвикани од истите претставуваат закани за овој вид. Смртноста на патиштата може да биде значителна закана за некои популации, особено во пролетните и летните сезони.

Зачувување

Зачувување

Видот се наоѓа на Анекс II од Бернската Конвенција и на Анекс IVод ЕУ Директивата за живеалишта. На национално ниво, се наоѓа на Листата на заштитени диви видови.

Библиографија

Библиографија

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., and van der Woort, J. 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe. Bloomsbury London . .p/.

Micevski, B. 2015. Report of Biodiversity conditions of amphibians and reptiles of Ograzden Mt. 2014-2015. Skopje . .p/.

Uzunova, D., Kitanova, D., Spirovska, M., Hristovski, S. 2015. Integral Report for the Project implementation. Final report of the project “Ecological data gap analysis and ecological sensitivity map development for the Bregalnica river watershed”. Skopje. .p/.

Sterijovski, B. 2018 Final report for monitoring. Maneko. Skopje . .p/.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. .p 201-220.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Böhme, W., Lymberakis, P., Ajtic, R., Tok, V., Ugurtas, I.H., Sevinç, M., Crochet, P.-A., Haxhiu, I., Nettmann, H.K., Sterijovski, B., Kumlutaş, Y., Üzüm, N. 2009. Lacerta trilineata. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.