НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Родопски еноец

Galium rhodopeum

English

Rhodopе bedstraw

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Сириштарка
Пловечка водена папрат, Пловечки папрат – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
Ранлив ЗАГРОЗЕН Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Galium rhodopeum

Опишан од

Velen.

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

EN – Загрозен, B1ab (ii,iii,v)+2ab (ii,iii,v)

Датум на процена

Ноември 2019

Проценувач

Ќуштеревска, Р.

Прегледал

Charni, A.

Соработници

Матевски В.

Костадиновски, М.

Цветкоска, Ц.

Составена од

Hofman, M.P.G.

Образложение за процената

Видот Galium rhodopeum се јавува на 4 локации: на Козјак (Скопје), 2 локации на Криволак (едната локација е под воени притисоци, а втората е без закани) и една во Богословец одделена од Криволак со река Брегалница. Воените активности претставуваат закана за квалитетот на живеалиштата, површината на населеност со видот и бројот на зрели единки.

Според процената на IUCN Црвената листа, овој вид спаѓа во категорија Недоволно податоци (DD).

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Популациите се генерално стабилни, освен една, во воениот полигон Криволак. Бројот на единки во популацијата изнесува 148.000 на површина од 25.600 m2.

Живеалишта и екологија

Систем

 Копнен

Живеалишта и екологија

Galium rhodopeum е повеќегодишно растение. Во Северна Македонија, се јавува на суви каменести варовнички падини претежно со јужна експозиција. Повремено, се јавува во тревестата покриеност на отворените живеалишта со Quercus pubesecens и Carpinus orientalis. Може да се најде и во карпести подрачја и во суви пасишта со Morina persica, Polygala rhodopaea, Astragalus parnassi и др.

Користење и трговија

Користење и трговија

Некои видови од родот Galium имаат долга историја на користење во домашна медицина и исто така широко се користат од современите ботаничари (Митова и др., 1996).

Немаме податоци за медицинска употреба на Galium rhodopeum во Северна Македонија.

Закани

Закани

Поголемиот дел од областа (Криволак) е наменет за воени потреби. Негативни последици од воената активност се ерозијата и последователно, деградацијата на вегетацијата или физичкото оштетување на вегетацијата и почвата како резултат на возење или одење. Друг фактор што треба да се разгледа се пожарите предизвикани од пукање. Според тоа, процената покажува дека воените активности се „меч со две острици“: додека тие ја заштитуваат областа од надворешните влијанија од една страна, тие исто така имаат негативно влијание врз пределот од друга страна (на пр. ерозија, нагазување на вегетацијата, пожари, итн.). Земјоделството, кое е во пораст од низината нагоре во областа Орлово Брдо, предизвикува нарушување, а уште еден проблем кој го презентираат посетителите и собирачите на растенија е дека областа е типичен локалитет (locus Classicus) на ендемични и ретки видови. Galium rhodopaeum е балканско-анатолиски ендемски вид.

Зачувување

Зачувување

Валоризацијата на флората на регионот на Криволак беше спроведена заради присуството на Galium ropeopeum и други видови кои се вклучени во листите на различни меѓународни конвенции – IUCN Црвена листа на загрозени растенија (Walter&Gillet 1998), Бернската конценција (1979), Директивата за живеалишта (1991), CORINE (Devilliersetal. 1991), Значајни растителни подрачја (Матевски и Меловски 2003; Andersonetal. 2005) и други.

Матевски и сор., 2008 предлагаат шест локалитети во степскиот регион на кои треба да им се даде посебен статус и правна заштита со цел да се зачуваат значајните видови и живеалишта (Орлово Брдо, Солена Река, Солен Дол, Неготино-Криволак, Серта и Богословец). Треба да се воведе постојан мониторинг, барем во овие региони. Се предлага пристапот до овој регион да биде ограничен и самиот регион да биде заштитен.

Библиографија

Библиографија

Council of Europe. 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. European Treaty Series No. 104. Council of Europe, Strasbourg, France. .p /.

Walter, K.S. and Gillett, H.J. 1998. 1997 IUCN Red List of Threatened Plants Compiled by the World Conservation Monitoring Centre. IUCN – The World Conservation Union. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. .p/.

Anderson, S.; Kusik, T.; Radford, E. 2005. Important plant areas in central and eastern Europe: priority sites for plant conservation Plantlife International Salisbury, U.K. 102. .p/.

Matevski, V., Čarni, A., Kostadinovski, M., Košir, P., Šilc, U. and Zelnik, I. 2008. Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe Založba ZRC Ljubljana. .p/.

EEC. 1992. The Habitats Directive – Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992. European Economic Community. Official Journal of the European Communities. .p 7-50.

Mitova, M., Handjieva, N., Anchev, M. and Popov, S. 1996. Indoid Glucosides from Four Balkan Endemics of the Galium incurvum Group (Rubiaceae). .p 286-290.

Меловски, Љ., Матевски, В., Костадиновски, М., Караделев, М., Ангелова, Н., Ратфорд, Е., 2010. Значајни растителни подрачја во Република Македонија. .p 1-128.