НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Муниково окце

Zeus olympius

English

Zeus olympius

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Фоина труба
Лимонест вргањ – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
Ранлив Загрозен КРИТИЧНО ЗАГРОЗЕН Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Zeus olympius

Опишан од

Minter & Diam.

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

CR – Критично загрозен: D

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Караделев, M.

Прегледал

Kost, G.

Ivancevic, B.

Соработници

Русевска, K.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Овој карактеристичен вид е евидентиран само за муника (Pinus heldrеichii) каде се јавува на суви гранки од живи стебла. Познат е само од едно наоѓалиште, во Националниот парк „Галичица“. Површината на населеност на видот е многу ограничена (8 км2), а бројот на индивидуи е помал од 50. Познатата популација е значително мала, а зачестените шумски пожари што се последица на климатските промени претставуваат сериозна закана. Забележително намалување на популацијата на видот не се очекува во иднина. Популацијата не е поврзана со популациите во соседните земји.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилна.

Опис

Во С. Македонија, големината на  популацијата е многу мала. Во текот на теренските истражувања се утврдени точните податоци за големината на популацијата на видот на конкретниот локалитет. Бројот на единки во популацијата е помал од 50, на површина од 8 км2.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (лигниколен).

Живеалишта и екологија

Видот расте на мртви стебла од млади дрвја, гранчиња и гранки од муника (Pinus heldreichii Christ.). Габата е најверојатно ограничена на муника, и никогаш не е најдена да расте на каков било друг вид бор.

Користење и трговија

Користење и трговија

Супстратот е со исклучително ограничено распространување на територијата на С. Македонија и слабата популација не е од особен интерес од тој аспект.

Закани

Закани

Zeus olympius е вид кој ја прати дистрибуцијата на домаќинот поради што неговите популации се доста фрагментирани и изолирани. Зачестените шумски пожари што се последица на климатските промени можеби се единствената сериозна закана.

Зачувување

Зачувување

Локалитетот каде видот се развива е во границите на Националниот парк „Галичица“. Сепак, препорачливо е да се внимава при одржувањето на пешачките патеки за да се избегне отстранување на пониските гранки на дрвјата од муника, на кои се развива габата. Видот е дел од Глобалната иницијатива за црвена листа на габи, каде е проценет како ‘потенцијално критично загрозен’ вид.

 (http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/129118/).

Библиографија

Библиографија

Anon. (2011). Species on the Edge of Survival. IUCN & Harper Collins, 400 pp.

Minter DW (1996). IMI description sheets of fungi and bacteria, No 1300, Zeus olympius. Mycopathologia, 136: 183-185.

Minter DW, Lowen R &Diamandis S (1987). Zeus olympius gen. et sp. nov. and Nectria ganymede sp. nov. from Mount Olympus, Greece. Transactions of the British Mycological Society, 88(1): 55-61

 

Stoykov YD, Assyov B, Alexov B, Grazdilov K (2014).  Novel collections of Zeus olympius and Cosmospora ganymede (Ascomycota) from Bulgaria and Greece. Ascomycete.org, 6 (4): 73-80. doi: 10.25664/art-0103.