НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Џиновска смрчка

Gyromitra gigas

English

Snow morel

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Евлово вргањче
Црно седло – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Gyromitra gigas

Опишан од

(Krombh.) Cooke

Синоним

Helvella gigas Krombh.

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU– Ранлив: D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Караделев, M.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Русевска, K.

Тофиловска, С.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Gyromitra gigas е редок вид со доста фрагментирани и изолирани популации. Видот е познат од  два локалитета, од кои еден е во НП „Пелистер“. Бројот на утврдени единки е приближно 150. Најголем број примероци се евидентирани на локалитетот на планината Јакупица. Сепак, ако се земе предвид фактот дека видот не е строго врзан за четинарски шуми туку може да се сретне и во листопадни шуми, очекуваниот број на наоѓалишта и примероци би бил повеќепати поголем. Површината на населеност (АОО) е 32 km2 но овде се опфатени и другите локации со заедници од бор каде се очекува видот да биде најден. Главна закана е промената во живеалиштето како последица на шумските пожари, сечата на шума, развојот на туризмот и друго. Локалитетот во НП „Пелистер“ е под силно антропогено влијание од посетителите.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е мала. Во текот на теренските истражувања се утврдени точните податоци за состојбата во врска со големината на популацијата од видот на наведените локалитети. Видот е најден на два различни локалитети, а бројот на регистрирани единки е приближно 150. Најголем број примероци се собрани на локалитетот на планината Јакупица. Сепак, со оглед на тоа што видот не е строго врзан за четинари туку може да се сретне и во листопадни шуми, очекуваниот број на наоѓалишта и примероци би бил повеќепати поголем.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Gyromitra gigas се среќава во лисјари како и во четинарски шуми или на шумски чистини, вообичаено во близина (или непосредно од) стари пенушки, гнили паднати стебла или друга гнила дрвесина. Во средна Европа, повеќе расте на дрвја од бреза или јасика, но се среќава и кај смрча, липа, габер или даб, а понекогаш и на други видови дрвја. Gyromitra gigas се развива од подгорски до горски појас, и на алкална и на кисела подлога. Плодните тела се појавуваат од крајот на март до средината на април и ги има сè до почетокот на мај. Растат поединечно ии во групи. Општоземено, се работи за вид што не е многу чест. Сепак, во одредени региони и во некои години е позастапен. Во западна и јужна Европа, вообичаено расте во четинарски шуми на средна до висока надморска височина, но постојат и ретки документирани наоди под бука.

Во С. Македонија видот е застапен во стари шуми од Pinus peuce, на надморска височина од 1.600 m, a исто така и во заедници на бор-кривул, на надморска височина од околу 1.900-2.000 m. Состоините од бор-кривул (Pinus mugo) се развиваат во подгорски или горски појас на планинскиот масив Јакупица. Оваа заедница претставува приоритетно живеалиште според Директивата за живеалишта на ЕУ,  *4070: Џбунови со вегетација од Pinus mugo и Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti). Во обата  случаи, видот е собран во април, на гнили пенушки од бор-кривул или на земја.

Користење и трговија

Користење и трговија

Gyromitra gigas може да содржи отров гиромитрин како и Gyromitra esculenta, но нема докази за труење на човек од овој вид габа. Бројни прирачници за габи и интернет страници ги сметаат габите што содржат гиромитрин безбедни за јадење под услов да се применат техники за намалување на нивната токсичност, како на пр. подварување.

Закани

Закани

Gyromitra gigas е редок вид со доста фрагментирани и изолирани популации. Нивното живеалиште се менува заради сечата на шума, шумските пожари и развојот на туризмот. Локалитетот во НП „Пелистер“ е под силно антропогено влијание од посетителите.

Зачувување

Зачувување

Истражувања за бројот и обемот на популацијата; толкување на статусот на видот преку подобро разбирање на неговата биологија и екологија; зачувување на живеалиштата; проучување на трендовите по пат на мониторирање.

Библиографија

Библиографија

Breitenbach J., Kränzlin F., 1981. Fungi of Switzerland. Volume 1. Ascomycetes. Verlag mycologia, Luzern, pp. 310.

Hansen L., Knudsen H., 2000. Nordic Macromycetes (Ascomycetes). Vol.1 Nordsvamp, Copehagen, I. Akata, A. Kaya 4 pp. 309.

Karadelev M.,Rusevska K., 2013. Contribution to Macedonian Red List of fungi. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, Ohrid, R. Macedonia. Macedonian Ecological Society, Skopje, Special issue 28 2013, pp. 68–73.

Karadelev M., Rusevska K, Kajevska I, MiticKopanja D., 2019.Checklist of Larger Ascomycetes in the Republic of Macedonia. Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, Vol. 40, No. 2, pp. 239–253.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/333210881_CHECKLIST_OF_LARGER_ASCOMYCETES_IN_THE_REPUBLIC_OF_MACEDONIA [accessed Nov 15 2020].

M. Karadelev, G. Kost, K. H. Rexer, Macromycetesdiversity in Pinus peuce forest in the Republic ofMacedonia. Atti del III Convegno Nazionale diStudi Micologici “I Funghi del Monte Amiata”, Piancastagnaio(SI) 14–19 Ottobre 2003, Italy,(2003), pp. 32–47.

https://www.researchgate.net/publication/262142966_Crvena_knjiga_gljiva_Hrvatske_Red_Book_of_Croatian_Fungi/link/02e7e5387287ed1178000000/download

https://www.gbif.org/species/5258511

https://ascomycete.org/Portals/0/Archives/AscomyceteOrg%2010-05%20187-199.pdf

https://www.gbif.org/species/5258511