НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Црна урничка, вражја јама

Urnula craterium

English

Devil’s urn

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Целерова витезовка
Фоина труба – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Urnula craterium

Опишан од

(Schwein.) Fr.

Синоним

Peziza craterium Schwein.

Cenangium craterium (Schwein.) Fr.

 Geopyxis craterium (Schwein.) Rehm

Sarcoscypha craterium (Schwein.) Bánhegyi

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив: D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Русевска, K.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Јовановски, Т.

Кајевска, И.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Urnula craterium е редок вид, познат само од планината Водно. Најден е напролет, во месец април, на паднати гранки од леска.Бројот на утврдени единки е приближно 30, но вкупниот број единки се очекува да е неколкупати поголем. Овој вид габа е сапроб и се среќава во листопадни шуми, а поради недоволната истраженост на пролетните видови, вкупниот број наоѓалишта и единки се предвидува дека е неколкупати поголем. Локалитетот на Водно е под силно влијание на човекотзаради преголемата посетеност поради близината на главниот град. Видот се наоѓа на националните црвени листи за габи во скоро сите земји од Европа.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилна.

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е многу мала. Видот е собран од еден локалитет и бројот на потврдени единки е приближно 30. Оваа габа расте во листопадни шуми. Оттука, претпоставениот број локалитети и единки би бил многукратен.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен/лигниколен).

Живеалишта и екологија

Urnula craterium е сапротрофен вид габа што го разградува тврдото дрво. Расте поединечно или во збиени групи, обично прикрепена на прачки и гранки од Corylus, Carpinus и Ulmus. Анаморфната фаза е паразитска и предизвикува  рак на различни тврди дрва.

Во С. Македонија габата е позната само од планината Водно, каде е најдена напролет, во месец април, на паднатигранки од Corylus avellana, во мешана листопадна шумаод Quercus spp, Corylus avellana и Carpinus orientalis.

Користење и трговија

Користење и трговија

Овој вид габа не се јаде или не се препорачува за исхрана поради тегавата структура.

Закани

Закани

Urnula craterium  е редок вид со единствен локалитет на планината Водно, којшто е под силен антропоген притисок поради преголемата посетеност заради близината на главниот град. Пожарите во летниот период може да претставуваат сериозна закана.

Зачувување

Зачувување

Истражувања за бројот и обемот на популацијата; подобро разбирање на биологијата и екологијата на видот; зачувување на живеалиштата; редовно мониторирање.

Библиографија

Библиографија

Breitenbach J., Kränzlin F., 1981. Fungi of Switzerland. Volume 1. Ascomycetes. Verlag mycologia, Luzern, pp. 310.

Dennis, R.W.G., 1981. British Ascomycetes: Addenda and Corrigenda,Lubrecht & Cramer; ISBN: 3768205525.

Medardi, G. (2006). Ascomiceti d’Italia. Centro Studi Micologici: Trento.

Hansen L., Knudsen H., 2000. Nordic Macromycetes (Ascomycetes). Vol.1 Nordsvamp, Copehagen, I. Akata, A. Kaya 4 pp. 309.

Karadelev M., Rusevska K, Kajevska I, Mitic-Kopanja D., 2019.Checklist of Larger Ascomycetes in the Republic of Macedonia. Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, Vol. 40, No. 2, pp. 239–253.

Available from: https://www.researchgate.net/publication/333210881_CHECKLIST_OF_LARGER_ASCOMYCETES_IN_THE_REPUBLIC_OF_MACEDONIA [accessed Nov 15 2020].

https://www.researchgate.net/publication/262142966_Crvena_knjiga_gljiva_Hrvatske_Red_Book_of_Croatian_Fungi/link/02e7e5387287ed1178000000/download