НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Виолетова круница

Sarcosphaera coronaria

English

Violet crown-cup

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Mесест пехар, месеста чашка
Мирислива ситнопорка- Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Sarcosphaera coronaria

Опишан од

(Jacq.) Boud

Синоним

Sarcosphaera crassa (Steudel) Pouzar

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU– Ранлив: D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Караделев, M.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Тофиловска, С.

Русевска, K.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Sarcosphaera coronaria е редок вид, со доста фрагментирани и изолирани популации. Познат е од седум локалитета и тоа четири од околината на Скопје (Водно, Сарај и Матка), потоа од околината на село Старо Нагоричане (кумановско), како и од планините Шар Планина (Попова Шапка) и Јакупица (Бабина Рупа). Најголема закана е присуството на видот во туристички места, како што се Водно, Сарај и Матка во околината на Скопје, и скијачкиот центар „Попова Шапка“ на Шар Планина, каде видот е под силно антропогено влијание од посетителите. Бројот на регистрирани единки е мал и изнесува околу 50 примероци, но четинарските шуми се широко распространети во земјата поради што очекуваниот број би бил барем десетпати повеќе.

Во Европа, видот е на црвената листа од 14 земји и од Европскиот совет за зачувување на габите се смета за загрозен вид. Видот е во потесен избор да стане дел од Бернската конвенција од страна на Европскиот совет за зачувување на габите.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е мала. Во текот на теренските истражувања се утврдени точните податоци за големината на популацијата на конкретните локалитети.

Видот се среќава поединечно или по неколку плодни тела на сите познати локалитети. Бројот на познати единки е многу мал и изнесува околу 50. Сепак, треба да се земе во обѕир дека четинарските шуми се широкораспространети во земјата поради што очекуваниот број примероци би бил барем десетпати повеќе.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Sarcosphaera coronaria е делумно хипогеичен вид (се развива под земја), и се појавува над земјата како шуплива топка со белузлава до кремова боја. Видот е сапротрофен или потенцијално микоризен со четинарски дрвја, му одговара варовничка подлога но и кисели матични карпи. Расте поединечно или (почесто) во групи, делумно покриен под земја, во пролет, лето или есен. Понекогаш се јавува покрај пат или во паркови.

Во С. Македонија се јавува во природни четинарски шуми од смрча и ела, но и во насади од бор, како и во паркови. Се појавуваат по неколку плодни тела заедно, главно во пролетниот и летниот период од годината. Се смета дека видот е ектомикоризен симбионт со четинарски дрвја.

Користење и трговија

Користење и трговија

Иако во постарата литература е опишан како добар вид за исхрана, современата литература не го препорачува за јадење. Познато е дека неговите плодни тела акумулираат отровен полуметален арсен од почвата.

Закани

Закани

Уништување или фрагментираност на живеалиштето како резултат на сечата на шума, туризмот / рекреативните активности, пожарите. Најголема закана е антропогено влијание од посетителите во туристичките места како што се Водно, Сарај и Матка во околината на Скопје и скијачкиот центар „Попова Шапка“ на Шар Планина каде се познати популации од видот.

Зачувување

Зачувување

Заштита на живеалиштата и изземање на четинарските шуми на варовничка подлога од шумарски активности; ограничување на загадувањето на воздухот; проучување на биологијата и екологијата на видот; вклучување во Националниот систем за мониторирање на биодиверзитетот.

Библиографија

Библиографија

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. –1984- Pilze der Schweiz 1: 66, pl. 34. Mykologia, Luzern;

Larsson, K.H. (ed.). –1997- Rödlistadesvampar i Sverige – Artfakta. [Swedish Red Data Book of Fungi 1997]: 481. Art Databanken, SLU, Uppsala.

Dahlberg A., Croneborg H. 2003. 33 threatened fungi in Europe: Complementary and revised information on candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention. Uppsala: Swedish Species Information Centre, 2003. 82 p.

Fraiture A., Otto P. (eds) 2015. Distribution, ecology & status of 51 macromycetes in Europe. Results of the ECCF Mapping Programme. Botanic Garden Meise, Meise.

Karadelev M., Rusevska K., 2012. Contribution to Macedonian Red List  of  fungi. Proceedings  of  the  4th Congress of Ecologists of Macedonia with International  Participation,  Ohrid,  R. Macedonia. Macedonian Ecological Society, Skopje, Special issue 28 2013, pp. 68–73.

Karadelev M., Rusevska K, Kajevska I, MiticKopanja D., 2019.Checklist of Larger Ascomycetes in the Republic of Macedonia. Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, Vol. 40, No. 2, pp. 239–253.Available from: https://www.researchgate.net/publication/333210881_CHECKLIST_OF_LARGER_ASCOMYCETES_IN_THE_REPUBLIC_OF_MACEDONIA [accessed Nov 15 2020].

Red List of Bulgaria: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/maps.html