LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Nepërka

Vipera ammodytes

Македонски

Поскок

English

Nose-horned viper

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Neperka me lara e malit
Breshkë toke – Në vijim >>
Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

MË PAK I

RREZIKUAR

Afër

rrezikimit

I prekshëm I rrezikuar Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Vipera ammodytes

Autoritet

(Linnaeus, 1758)

Sinonimet

/

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

LC – Më pak i rrezikuar

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Arsovski, D.

Sterijovski, B.

Rishikuesi(t)

Tomović, L.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Nepërka është shumë e përhapur në Maqedoninë e Veriut (shtrirja e shfaqjes [EOO] = 24.286km2) dhe zona e tij e kufizuar e banimit (AOO) prej 1.636 km2 ka gjasa të jetë një nënvlerësim për shkak të natyrës së përgjithshme të pakapshme të gjarpërinjve.
Sidoqoftë, individët (veçanërisht të rriturit e mëdhenj) janë persekutuar vazhdimisht nga njerëzit, dhe shpesh bien viktima në rrugë nga automjetet në lëvizje dhe madje dihet që grumbullohen për “mjeljen” e helmit; tefektet e kombinuara të të gjitha kërcënimeve mund të zvogëlojnë zonën e banimit të specieve ose madje të shkaktojnë copëzim në të ardhmen e afërt duke sugjeruar se është Afër Kërcënimit. Gjithsesi, kjo nepërkë është mjaft e zakonshme si në Maqedoninë e Veriut ashtu edhe në të gjitha vendet fqinje, prandaj popullsia kombëtare ka gjasa të përfitojë nga efektet e shpëtimit rajonal, duke promovuar renditjen e kategorisë së saj në Shqetësimin më të vogël. Global: LC; Evropa: LC.
Vlerësimi i popullatës Nepërkës në ishullin Golem Grad: Vu D2
Popullsia e izoluar e ishullit Golem Grad nuk është nën ndonjë kërcënim aktual, por sipërfaqja e vogël e ishullit (20 ha, dmth <20km2) e bëjnë këtë popullatë shumë të prirur ndaj ngjarjeve stokastike, të cilat lehtësisht mund ta bëjnë atë të rrezikuar në mënyrë kritike ose edhe të zhduket në një kohë të shkurtër periudhë. Për shembull, megjithë mbrojtjen e tij të rreptë brenda PN " Galiçica", vizitat në ishuj nuk kontrollohen dhe mjaftë raste janë vërejtur turistë lokalë që përpiqen të dëmtojnë nepërkat, ndërsa ndërkombëtarëndërsa "turistët" ndërkombëtarë janë vërejtur në fshehtësi duke kërkuar individë qoftë për eksport ose për mbledhje helmesh. Këto kafshë të pakapshme shpesh janë të vështira për tu parë në natyrë, por zona me sipërfaqe të vogël të ishullit lehtëson gjetjen e nepërkave. Grumbullimi josistematik, veçanërisht i femrave shtatzëna (të synuara, ose të mbledhura rastësisht gjatë korrikut dhe gushtit) mund të kenë efekte shkatërruese në një popullsi të tillë.

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

Në rënie

Përshkrim

Madhësitë e popullsisë kombëtare janë të panjohura, por sasia e madhe e kërcënimeve (persekutimi, shkatërrimi i habitatit, zjarret dhe vdekshmëria në rrugë) nënkupton një prirje në rënie të popullatës.
Modelimi i të dhënave të kapjes-marrjes së Nepërkës në ishullin Golem Grad zbuloi se> 1.500 individë banojnë në ishull duke shtuar një popullsi shumë të dendur prej 80 ~ individësh për hektar (Tomović dhe bashkëpunëtorët 2019; të dhëna të pabotuara).

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

Kjo specie është e lidhur me zonat e gurrit, por mund të jetë oportuniste dhe në habitatet e tjera. Ajo mund të gjendet në habitatet e thata, shpesh shkëmbore, duke përfshirë pyje të hapura dhe të pastra, duna rërë, kodra, rrathë, mure guri, tokë të kultivuar tradicionalisht, kopshte, vreshta, pyje lisi të hapur dhe pyje të ahut. Njëlloj favorizon formacionet shkëmbore të bëra nga njeriu ose ato natyrore. Lloji është ovovivipar; çiftëzimi ndodh në maj dhe deri në gusht femrat lindin midis katër dhe 15 të rinj (Agasyan dhe bashkëpunëtorët 2009; Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016).
Në ishullin Golem Grad Nepërkat janë dukshëm më të vogla (rezultate të pabotuara). Kjo mund të jetë pasojë e një diete të përbërë pothuajse ekskluzivisht nga hardhucë, gjarpërinj të mitur të ujit dhe centipedë (Arsovski dhe bashkëpunëtorët 2014), dhe për këtë arsye brejtësve të vegjël ju mungon vlera ushqyese do mund ta jepnin ndryshe.

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Nganjëherë vërehen individe të kapur nga hobiistët dhe shpërndahen brenda komunitetit hobiist internacional – internet forumet shpesh ofrojnë individë për shitje të lindur nga Nepërkat të grumbulluar nga zona. Ky lloj shfrytëzohet gjithashtu në mënyrë josistematike për “mjeljen” e helmit (komunikimi personal). Ekspertëve iu është qasur në disa raste nga individë të angazhuar në grumbullimin e helmit, ku çmimi i helmit u dëshmua në 250 euro për mililitër, dhe u raportua një rrjet ekzistues i koleksionistëve nga Negotino, Kavadarci, Strumica dhe Gjevgjeli.

Kërcënimet

Kërcënimet

Shkatërrimi i habitatit, zjarret e egra dhe vdekshmëria në rrugë janë kërcënimet kryesore për këtë specie. Me shumë mundësi, speciet më të persekutuara të gjarprit nga njerëzit në Maqedoninë e Veriut për shkak të modelit dhe bririt të tij lehtësisht të njohshëm që shoqërohet me rrezik dhe helm. Mbledhja për tregtinë me kafshë shtëpiake mund të jetë një kërcënim, si dhe “mjelja” e helmit josistematik.
Përveç që janë mbledhur nga natyra, individët nuk janë strehuar, nuk janë ruajtur, nuk janë mjelur etikisht (Organizata Botërore e Shëndetit, 2016), dhe as nuk lëshohen menjëherë pasi që mund të mjelen shumëfish (komunikimet personale). Porositë vijnë nga burime anonime nga jashtë (kryesisht Greqia sipas komunikimeve personale) duke ofruar shpërblim për individë të pa trajnuar për të kryer këto aktivitete të rrezikshme (si për kafshët ashtu edhe për personat) shpesh deri në vdekjen e kafshës.

Të gjitha kërcënimet e listuara për këtë specie janë përfshirë në “Listen e kërcënimeve kryesore ndaj diversitetit biologjik” në “Strategjinë për biodiversitetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut” (Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimt Hapësinor, 2018).

Ruajtja

Ruajtja

Është shënuar në Shtojcën I dhe II nga Konventa e Bernit, Shtojca II dhe IV nga Direktiva e Habitateve e BE-së dhe Shtojca II në CITES. Paraqitet në listën e specieve të egra të mbrojtura.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Micevski, B. 2015. Report of Biodiversity conditions of amphibians and reptiles of Ograzden Mt. 2014-2015 . Skopje . .p /.

Uzunova, D., Kitanova, D., Spirovska, M., Hristovski, S 2015 Integral Report for the Project implementation. Final report of the project “Ecological data gap analysis and ecological sensitivity map development for the Bregalnica river watershed”. Skopje . .p /.

Sterijovski, B. 2018. Final report for monitoring. Maneko. Skopje . .p /.

Pharmachem. 2018. The Study on Biological Diversity in the Area of Sasa Mine – Makedonska Kamenica. Pharmachem Skopje. Skopje . .p /.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. .p 201-220.

Ministry of environment and physical planning .2018. National biodiversity strategy and action plan : for the period 2018 – 2023. Ministry of environment and physical planning. Skopje. .p 183.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles Bloomsbury Publishing Plc London . .p /.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Tomović, Lj, Arsovski, D., Golubović, A., Nikolić, S., Andjelković, M., Sterijovski, B., Ajtić, R., Crnobrnja-Isailović, J., Boonnet, X 2019. Population characteristics of the nose-horned viper (Vipera ammodytes) on Golem Grad Island (North Macedonia) . Milan, Italy . .p/.

Arsovski, D., Ajtić, R., Golubović, A., Trajčeska, I., Djordjević, S., Andjelković, M., Bonnet, X., Tomović, Lj. 2014. Two fangs good, a hundred legs better: juvenile viper devoured by an adult centipede it had ingested . .p 6-8.

Arsovski, D., Ajtić, R., Golubović, A., Trajčeska, I., Djordjević, S., Andjelković, M., Bonnet, X., Tomović, Lj. 2014 Two fangs good, a hundred legs better: juvenile viper devoured by an adult centipede it had ingested. .p 6-8.

Aram Agasyan, Aziz Avci, Boris Tuniyev, Jelka Crnobrnja Isailovic, Petros Lymberakis, Claes Andrén, Dan Cogalniceanu, John Wilkinson, Natalia Ananjeva, Nazan Üzüm, Nikolai Orlov, Richard Podloucky, Sako Tuniyev, Uğur Kaya, Roberto Sindaco, Wolfgang Böhme, Petros Lymberakis, Rastko Ajtic, Varol Tok, Ismail H. Ugurtas, Murat Sevinç, Ljiljana Tomović, Pierre-André Crochet, Idriz Haxhiu, Ulrich Joger, Bogoljub Sterijovski, Göran Nilson, Dušan Jelić .2009 .Vipera ammodytes. The IUCN Red List of Threatened Species 2009 . .p /.

2016. WHO Guidelines for the Production, Control and Regulation of Snake Antivenom Immunoglobulins World Health Organization Geneva. .p 135.