НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Балкански смок

Hierophis gemonensis

English

Balkan whip snake

Albanian

Shigjeta shkurtër

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Планинска гуштерица
Степски удав – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
Ранлив ЗАГРОЗЕН Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Hierophis gemonensis

Опишан од

(Laurenti, 1768)

Синоним

Coluber gemonensis Laurenti, 1768

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

EN – Загрозен, B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Датум на процена

Ноември 2019

Проценувач

Арсовски, Д.

Стеријовски, Б.

Прегледал

Tomović, L.

Соработници

/

Составена од

Hofman, M.P.G.

Образложение за процената

Балканскиот смок покажува најограничен ареал на распространетост од сите видови змии во Северна Македонија (Sterijovski et al. 2014), што е евидентно во неговиот обем на распространување (ЕОО = 503 km2) и површина на населеност (АОО = 20 km2). Имајќи ги предвид неколкуте локации на кои може да се најде, на национално ниво (Преспанско Поле, планината Галичица и клисурата на реката Црн Дрим, што може да биде и една локација) и заканите (уништување на живеалиштата, пожари и смрт на патиштата) со кои се соочува на тие локации, тој е оценет како загрозен. Можностите за регонални спасувачки ефекти од соседни популации се мали, бидејќи националните популации од балкански смок се во контакт со албански популации од истиот вид само преку тесната клисура на реката Црн Дрим. Можете да ги најдете имиња на регионите и нивната површина во дадените подрачја во Melovski et al. (2013). Глобално и во Европа видот е проценет како најмалку засегнат.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Во Северна Македонија, големината на популацијата не е точно утврдена. Тука видот се наоѓа на неговиот источен раб на дистрибуција, што го прави балканскиот смок ретка глетка во земјата. И покрај тоа што е прилично честа појава во други земји (Lymberakis & Ajtic 2009), популациите се веројатно мали во Северна Македонија и дополнително се во опаѓање.

Живеалишта и екологија

Систем

 Копнен

Живеалишта и екологија

Овој вид се јавува во суви, каменести области, грмушеста вегетација, отворени шуми, лозја, маслинови градини, обраснати подрачја, рурални градини и урнатини. Парењето се одвива во април и мај, а женките снесуваат од 4 до 10 јајца (Lymberakis & Ajtic. 2009).

Користење и трговија

Користење и трговија

Понекогаш единки се одгледуваат во заробеништво од хоби и се дистрибуираат во рамките на таа заедница.

Закани

Закани

Како што е случајот со сите видови змии во Северна Македонија, честопати и овој вид е гонет од луѓето и може да биде жртва на патиштата. Може да биде под закана од губење на живеалиштата со интензивирање на земјоделството, пожари и загадување (Lymberakis et al. 2009). Сите закани наведени за овој вид се вклучени во Листата на приоритетни закани за биолошката разновидност во „Националната стратегија за биолошка разновидност на Република Македонија со акционен план 2018-2023“ (Министерство за животна средина и просторно планирање, 2018).

Зачувување

Зачувување

Видот се наоѓа на Анекс III од Бернската Конвенција и на Анекс IV од ЕУ Директивата за живеалишта. Не се појавува на националната Листа на заштитени диви видови. Балканскиот жолт смок е ендемит на Балканскиот Полуостров.

Библиографија

Библиографија

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Ministry of environment and physical planning. 2018. National biodiversity strategy and action plan : for the period 2018 – 2023 Ministry of environment and physical planning. Skopje. .p 183.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles. Bloomsbury Publishing Plc London. .p/.

Melovski, Lj., Markoski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. 2013. Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases . .p 81-111.

Lymberakis, P., Ajtić, R. 2009. Hierophis gemonensis. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.