Завршниот настан за националните Црвени листи се одржа во Скопје, на 18 декември 2019 година (среда). На истиот беше презентиран целиот процес, од обука на експертите, селекција на групите за кои ќе се изработува црвена листа, резултатите од досегашниот процес на изработка на црвените листи за влечуги и водоземци, како и приоритетната листа на растенија и процената на селектираните 14 загрозени видови растенија. Присутни беа голем број засегнати страни од повеќе области.