LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Zhapi me kthetra

Mediodactylus kotschyi

Македонски

Гекон

English

Kotschy’s gecko

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Gjarpri ujit
Breshkujzë – Në vijim >>

Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

Më pak I

rrezikuar

AFËR

RREZIKIMIT

I prekshëm

I rrezikuar

Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur

NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Mediodactylus kotschyi

Autoritet

(Steindachner, 1870)

Sinonimet

Gymnodactylus kotschyi Steindachner, 1870; Cyrtopodion kotschyi (Steindachner, 1870); Tenuidactylys kotschyi (Steindachner, 1870);

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

NT, B1a+2a

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Sterijovski, B.

Arsovski, D.

Rishikuesi(t)

Ajtic, R.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Ky lloj në të vërtetë mund të jet një kompleks speciesh, që përmban një numër speciesh të kërcënuara (Kotsakiozi dhe bashkëpunëtorët, 2018). Studime të mëtejshme taksonomike janë të nevojshme për të zgjidhur dhe identifikuar llojet që banojnë në Maqedoninë e Veriut dhe potencialisht kanë nevojë për masa konservimi. Ky vlerësim trajton taksonin si një specie e vetme.
Hardhuca me kthetra shfaq një shpërndarje shumë të kufizuar dhe të fragmentuar në të gjithë Maqedoninë e Veriut, duke përjashtuar çdo efekt lokal shpëtimi në rast zhdukjeje ose ulje të popullatës. Sidoqoftë, popullsia kombëtare mund të përfitojë nga efekti i shpëtimit rajonal nga Greqia dhe Bullgaria, dhe ato përshtaten shumë mirë me vendbanimet njerëzore. Si pasojë, edhe përkundër shtrirjes së vogël të ndodhjes (EOO) dhe zonës së banimit (AOO; 3.225km2 dhe 52km2, respektivisht) si dhe fragmentimi i rëndë, Hardhuca me kthetra mund të radhitet vetëm në Kategorinë Pranë Kërcënimi, pasi popullsitë e tij vështirë se po përballen me ndonjë kërcënim serioz. Megjithatë, shfaqja e papritur e mundshme e një faktori kërcënimi mund të fshijë me lehtësi një çift të popullsisë të kufizuar në zona të vogla dhe të zvogëlojë numrin e vendeve në 10-ose edhe më pak, duke e bërë këtë lloj hardhuca të kërcënuar, në shkallë vendi. Global: LC; Evropa: LC

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

I qëndrueshëm

Përshkrim

Në Maqedoninë e Veriut, madhësia e popullsisë të Hardhucës me Kthetra nuk përcaktohet saktësisht. Në përgjithësi, ai është i kufizuar në vendbanime urbane dhe rurale dhe megjithëse popullsitë e tij janë të fragmentuara, aty ku janë të pranishme, ato duken të qëndrueshme.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

OShpesh gjendet në ngjitje ose në tokë në vende të thata, shkëmbore ose me gurë. Mund të gjendet në shkurra, nën lehun e pemëve të dëllinjëve të vjetër, në shkëmbinjtë, në muret prej guri dhe në pjesën e jashtme dhe të brendshme të ndërtesave (Böhme dhe bashkëpunëtorët 2009; Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016). Është një specie e natës, aktive nga Marsi deri në Tetor. Dieta e tij kryesisht përbëhet nga insekte, por gjithashtu janë vërejtur kanibalizëm dhe saurofagji të tjera (Ajtić 2014; Tzoras E. & Panagiotopoulos A. 2019). Në verë në Maqedoninë e Veriut shpesh mund të vërehet ku gjueton nën dritat e ballkoneve dhe verandave urbane.

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Shpesh mund të vërehen shembuj të kapur nga hobistët që shpërndahen brenda komunitetit hobist.

Kërcënimet

Kërcënimet

Kjo specie është përshtatur shumë mirë për të jetuar në vendbanimet njerëzore, kështu që nuk kërcënohet nga infrastruktura. Sidoqoftë, popullsia e tij është e fragmentuar në të gjithë Maqedoninë e Veriut, duke përjashtuar çdo rikuperim nga efektet lokale të shpëtimit.

Ruajtja

Ruajtja

Është shenuar në Shtojcën II të Konventës së Bernit dhe Shtojca IV nga Direktiva e Habtateve e BE-së. Në shkallë vendi, është në listën e specieve të egra të mbrojtura.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016 Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. .p 201-220.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles Bloomsbury Publishing Plc London . .p/.

Böhme, W., Lymberakis, P., Ajtic, P., Disi, A.M.M., Werner, Y., Tok, V., Ugurtas, I.H., Sevinç, M., Hraoui-Bloquet, S., Sadek, R., Crochet, P.-A., Haxhiu, I., Corti, C., Sindaco, R., Kaska, Y., Kumlutaş, Y., Avci, A., Üzüm, N., Yeniyurt, C., Akarsu, F., Crnobrnja-Isailović, J.. 2009 .Mediodactylus kotschyi. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.

Panayiota Kotsakiozia, Daniel Jablonski, Çetin Ilgaz, Yusuf Kumlutaş, Aziz Avcıe, Shai Meirif, Yuval Itescuf, Oleg Kukushkinh, Václav Gvoždíkj, Giovanni Scillitanil, Stephanos A. Roussosm, David Jandzikc, Panagiotis. 2018. Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy’s T gecko, Mediodactylus kotschyi: Hidden diversity and cryptic species . .p 177-187.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Tzoras, E., Panagiotopoulos, A. 2019. Mediodactylus kotschyi (Kotschy’s Gecko). Saurophagy. .p 375.

Ajtić, R. 2014. Morphological, biogeographical and ecological characteristics of Kotschy’s gecko (Cyrtodactylus kotschyi Steindachner, 1870 Gekkonidae) from the mainland portion of its distribution range. .p 1-70.