LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Shigjeta shkurtër

Hierophis gemonensis

Македонски

Балкански смок

English

Balkan whip snake

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Zhapi i ngathet
Boa e reres – Në vijim >>
Nuk është i
vlerësuar
Të dhëna të

pamjaftueshme

Më pak i

rrezikuar

Afër

rrezikimit

I prekshëm I RREZIKUAR Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Hierophis gemonensis

Autoritet

(Laurenti, 1768)

Sinonimet

Coluber gemonensis Laurenti, 1768

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

EN – I rrezikuar, B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Arsovski, D.

Sterijovski, B.

Rishikuesi(t)

Tomović, L.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Shigjeta e shkurtër shfaq gamën më të kufizuar të shpërndarjes së të gjitha llojeve të gjarpërit në Maqedoninë e Veriut (Sterijovski dhe bashkëpunëtorët 2014), me shtrirje evidente (EOO = 503 km2) dhe zonë okupimi (AOO = 20 km2). Duke marrë parasysh vendndodhjet e pakta në të cilat mund të gjendet, në shkallë vendi (fusha e Prespës, Mt. Galiçica dhe gryka e lumit Crn Drim, që mund të jetë një lokacion), dhe kërcënimet (shkatërrimi i habitatit, zjarret dhe vdekshmëria në rrugë) me të cilat përballet në ato vende është vlerësuar si e rrezikuar. Efektet e shpëtimit rajonal janë vetëm një mundësi e larget, sepse Shigjeta e shkurtër vendase po duket se “komunikon” me komplote nga Shqipëria përmes grykës së ngushtë të lumit Drinit të Zi. Ju lutemi gjeni emrat e rajonit dhe shtrirjen e zonave të tyre përkatëse në Melovski dhe bashkëpunëtorët (2013). Global: LC; Evropa: LC.

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

Në rënie

Përshkrim

Në Maqedoninë e Veriut madhësia e popullsisë nuk përcaktohet me saktësi. Këtu specia shpërndahet në skajet e lindore të vendit, duke e bërë Shigjeten e shkurtër një pamje të rrallë në vend. Përveç që është mjaft e zakonshme në vendet e tjera (Limberakis & Ajtic 2009), popullsia e saj është e vogël në Maqedoni, ndoshta dhe në rënie.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

Kjo specie ndodh në zona të thata, me gurë, skrandë, pyll të hapur, vreshta, ullishte, zona përgjithësisht të gjelbërta, kopshte rurale dhe gërmadha. Miftëzimi zhvillohet në prill dhe maj dhe femrat shtrojnë kthetra me nga katër deri në 10 vezë (Lymberakis & Ajtic. 2009).

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Nganjëherë vërehen individe që mbahen dhe observohen nga hobistët dhe shpërndahen brenda komunitetit hobist.

Kërcënimet

Kërcënimet

Siç është rasti me të gjitha speciet e gjarprit në Maqedoni, ai shpesh persekutohet nga njerëzit dhe mund të jetë viktimë e vdekshmërisë në rrugë. Mund të preket nga humbja e habitatit në intensifikimin bujqësor, zjarri dhe ndotja (Limberakis dhe bashkëpunëtorët 2009). Të gjitha kërcënimet e listuara për këtë specie janë përfshirë në “Listen e kërcënimeve kryesore ndaj diversitetit biologjik” në “Strategjinë për biodiversitetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut” (Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, 2018).

Ruajtja

Ruajtja

Është shenuar në Shtojcën III të Konventës së Bernit dhe Shtojca IV nga Direktiva e Habtateve e BE-së. Ai nuk figuron në listat kombëtare të specieve të egra të mbrojtura. Shigjeta e shkurtë është endemik i Gadishullit Ballkanik.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Ministry of environment and physical planning. 2018. National biodiversity strategy and action plan : for the period 2018 – 2023 Ministry of environment and physical planning. Skopje. .p 183.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles. Bloomsbury Publishing Plc London. .p/.

Melovski, Lj., Markoski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. 2013. Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases . .p 81-111.

Lymberakis, P., Ajtić, R. 2009. Hierophis gemonensis. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.