LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Shigjeta hollë

Platyceps najadum

Македонски

Голем стрелец/Џитка

English

Dahl’s whip snake

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Hardhuce e vogel muri
Gjarpri ujit – Në vijim >>
Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

Më pak I

rrezikuar

AFËR

RREZIKIMIT

I prekshëm I rrezikuar Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Platyceps najadum

Autoritet

(Eichwald, 1831)

Sinonimet

Coluber najadum Eichwald, 1831; Coluber dahlii Schinz, 1833; Coluber olivaceus Dwigubsky, 1832; Coluber schmidtleri Schätti & McCarthy, 2001; Tyria najadum Eichwald, 1831; Zamenis dahli Fitzinger, 1926

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

NT, B1ab(i,ii,iii)

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Sterijovski, B.

Arsovski, D.

Rishikuesi(t)

Ajtic, R.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Zona e vogël e banimit e Shigjetës së hollë (AOO) prej vetëm 348 km katrorë nënkupton kategorinë e rrezikuar për speciet. Sidoqoftë, kjo vlerë mund të nënvlerësohet për shkak të natyrës së pakapshme të këtij gjarpëri, siç është rasti me shumicën e kolubrideve; shtrirja e saj më e gjerë e shfaqjes (EOO) prej 19.776km2 pikturon një pamje më të mirë të shpërndarjes së saj kombëtare, duke sugjeruar kategorinë e cenueshme. Sidoqoftë, është prekur nga degradimi dhe shkatërrimi i habitatit, dhe ka të ngjarë të përjetojë ulje në AOO dhe EOO (konkluzion), duke sjellë ulje në lokacione dhe / ose fragmentime të rënda. Shigjeta e hollë ndoshta mund të përfitojë nga efektet e shpëtimit nga të gjitha vendet fqinje (Bullgaria, Greqia dhe Shqipëria; duhet të theksohet se popullsia e vogël në Serbi mund të jetë një fragment i popullatës më të gjerë që banon në luginën e lumit Pçinja), ku, megjithatë, po përballet me kërcënime të ngjashme (të vlerësuara si CR në Serbi, Tomović & Džukić 2015). Si pasojë, vlerësimi kombëtar i specieve është gati i kërcënuar. Evropa: LC; Global: LC

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

Në rënie

Përshkrim

Në Maqedoninë e Veriut madhësia e popullsisë nuk përcaktohet me saktësi, megjithëse këtu speciet janë në skajin e saj lindor të shpërndarjes, globalisht, duke e bërë atë një pamje mjaft të rrallë në vend. Përveq që janë mjaft të zakonshme në vendet e tjera (Lymberakis dhe bashkëpunëtorët 2009), popullsia ka gjasa të vogla në Maqedoninë e Veriut dhe me siguri po zvogëlohet për shkak të kërcënimeve, veçanërisht degradimit të habitatit dhe vdekshmërisë në rrugë.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

Në përgjithësi, kjo specie shoqërohet me peizazhe të thata ose xerofitike. Gjendet në livadhe, por edhe në shpatet e ultësirave dhe maleve të mbuluara me bimësi shkurre dhe pyje, në pyje të hapura dëllinjë, kopshte lisi, kufi pyjesh (Lymberakis dhe bashkëpunëtorët 2009). Shpesh preferon habitatet me gurë siç janë kodrat e gërryera, daljet shkëmbore dhe formacionet gurë (Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016). Miftëzimi ndodh në prill ose maj dhe deri në qershor ose korrik femrat shtrihen midis tre dhe 16 vezëve (Lymberakis dhe bashkëpunëtorët 2009).

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Nganjëherë vërehen individe të kapur nga hobistët dhe shpërndahen brenda komunitetit hobist. Një rast është shënuar zyrtarisht kur një hobist solli ekzemplar të drejtpërdrejtë në kopshtin zoologjik Shkup për shkak të faktit se ai nuk mund të kujdesej më shumë për gjarprin. Ai pohoi se e ka blerë ekzemplarin në lokalin e kafshëve shtëpiake në Qendrën e Shkupit.

Kërcënimet

Kërcënimet

Shkatërrimi i habitatit nga urbanizimi, intensifikimi bujqësor dhe zjarret mund të paraqesin kërcënime për speciet. Siç është rasti me të gjitha speciet e gjarprit në Maqedoni, ai shpesh persekutohet nga njerëzit. Shpesh është viktimë e vdekshmërisë në rrugë.

Ruajtja

Ruajtja

Është shenuar në Shtojcën II të Konventës së Bernit dhe Shtojca IV nga Direktiva e Habtateve e BE-së. Në shkallë vendi, është në listën e specieve të egra të mbrojtura.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., and van der Woort, J. 2016. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe Bloomsbury London . .p/.

Micevski, B. 2015. Report of Biodiversity conditions of amphibians and reptiles of Ograzden Mt. 2014-2015. Skopje . .p/.

Uzunova, D., Kitanova, D., Spirovska, M., Hristovski, S.2015. Integral Report for the Project implementation. Final report of the project “Ecological data gap analysis and ecological sensitivity map development for the Bregalnica river watershed” . Skopje . .p/.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia.. .p 201-220.

Melovski, Lj., Markoski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. 2013. Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases . .p 81-111.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Tomović, Lj. & Džukić, G. 2015. Dahl’s Whip Snake University of Belgrade Faculty оf Biology and Institute for Nature Conservation of Serbia Belgrade. .p 227-232.

Lymberakis, P., Ajtić, R., Tok, V., Ugurtas, I.H., Sevinç, M., Crochet, P.-A., Disi, A.M.M., Hraoui-Bloquet, S., Sadek, R., Haxhiu, I., Böhme, W., Agasyan, A., Tuniyev, B., Ananjeva, N., Orlov, N. 2009. Platyceps najadum. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.