НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Полегната (ползечка) линдернија

Lindernia procumbens

English

/

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Барска Ангелика
Сириштарка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Lindernia procumbens

Опишан од

L.

Синоним

Lindernia palustris Hartmann

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив, D2

Датум на процена

Ноември 2019

Проценувач

Матевски, В.

Прегледал

Charni, A.

Соработници

Костадиновски, М.

Ќуштеревска, Р.

Цветкоска, Ц.

Составена од

Hofman, M.P.G.

Образложение за процената

Подрачјето на кое е распространет овој вид е многу ограничено (8 km2). Постојат две локации со стабилен тренд на популацијата. Овие популации не се поврзана со популациите во соседните земји.

Според процената на глобалната Црвена листа и ЕУ Црвената листа, овој вид спаѓа во категорија Најмалку засегнат (LC).

Популација

Моментален тренд на популацијата

/

Опис

За време на теренските истражувања на Моноспитово Блато, на две локации (с. Моноспитово и с. Габрово) се регистрирани околу 6.500 единки на површина од 250m2. Трендот на популацијата е стабилен.

Во иднина веројатни се следните закани: флуктуирање на нивото на водата на мочуриштето, аридизација на климата, хидроамелиоративни активности и одводнување на мочуриштата.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен, слатководен (= внатрешни води)

Живеалишта и екологија

Едногодишен вид, се развива на калливи, песочни места, канали, исушени мочуришта во низинските делови на територијата на Северна Македонија. Видот се репродуцира со семе и популацијата се менува со нивото на водата. На територијата на Бугарија се појавува на сушните бедеми на природни мочуришта, езера и реки и вештачки рибници, брани и речни тела. Промените на популацијата зависат од нивото на водата (Цонев, 2015).

Користење и трговија

Користење и трговија

Овој вид има лековити својства (Pan et al. 2009) за прочистување на црниот дроб, „ладење на крвта“, намалување на воспалителни процеси и намалување на мастите. Може да се размножува со култура на ткиво (Zhang et al. 2007).

Нема доволно податоци за користењето на Lindernia procumbens во Северна Македонија за медицински или трговски цели.

Закани

Закани

Главната закана е променливото ниво на водата во мочуриштата. Покрај тоа, ограничената дистрибуција на видовите го прави подложен на промени во живеалиштата преку пр. интензивно пошумување во изминатиот период со употреба на инвазивни видови Amorpha fruticosa на мочуриштето Моноспитово, аридизација на климата; хидромелиоративни активности, дренажа на мочуришта, инфраструктурни активности и сл.

Зачувување

Зачувување

Овој вид се наоѓа на Листа 2 – заштитени диви видови во Република Македонија (Службен весник, Република Македонија, бр. 139, 7.10. 2011), Бернската конвенција и Директивата за живеалишта Анекс IV б.

Локалитетот во Моноспитовско Блато е дел од заштитено подрачје – природна реткост со Osmunda regalis.

Библиографија

Библиографија

Council of Europe. 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. European Treaty Series No. 104. Council of Europe, Strasbourg, France. .p /.

ZHANG Wei,GAO Song,FU Xin,HANG Chang-Yang. 2007. Tissue Culture and Plantlet Regeneration of Lindernia procumbens(Krock.) Philcox. .p 125-126.

Pan, J., Liu, J. and He, G. 2009. Experimental Study of Lindernia procumbens Philcox and its Complex Extractions on Transplantable Tumor. .p 441-444.

Euro+Med. 2019. Euro+Med PlantBase. Botanic Garden and Botanical Museum. Berlin-Dahlem. .p /.

EEC. 1992. The Habitats Directive – Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992. European Economic Community. Official Journal of the European Communities . .p 7-50.

Peev, D., Petrova, A.S., Anchev, M., Temniskova, D., Denchev, C.M., Ganeva, A., Gussev, C. and Vladimirov, V. (eds) 2015 Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. Sofia. .p /.

2011. Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 139 . .p /.

Vandas, C. 1909. Reliquiae Formanekianae Brunae, Typis J. Jelínek,. .p /.

Stojanov, N. 1921. Floristische materialien von dem Belassiza Gebirge. .p 1-133.

Tzonev, R. 2015. Lindernia procumbens (Krock.) Filcox., Red Data Book, Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. BAN. Ministry of environment and waters. Sofia Bulgaria. . .p /.