НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Моликово волчјо лепче

Suillus americanus

English

Slippery jack

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Боров карфиол
Горчлива витезовка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Suillus americanus

Опишан од

(Peck) Snell

Синоним

Suillus americanus f. helveticus (Singer) Klofac

Suillus sibiricus (Singer) Singer

Suillus sibiricus subsp. helveticus Singer

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив, D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Тофиловска, С.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Русевска, K.

Јовановски, Т.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Suillus americanus е вид што формира ектомикоризна симбиоза со петоигличести борови. Во нашата земја е редок вид забележан само на пет наоѓалиша локалитета,  и е главно зависен од микоризниот партнер Pinus peuce, терцијарен реликт, што не е широко распространет во земјата. Имајќи ги во предвид сознанијата за присутноста на погодно живеалиште во земјата и екологијата на видот, бројот на локалитети не се очекува да е поголем од 10. Според досега познатите и претпоставените локалитети, големината на популацијата се проценува на околу 300 зрели единки. Видот е оценет како ‘ранлив’ според критериумот D1.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилен.

Опис

Видот се развива на мал број наоѓалишта, а најголема бројност има во НП „Пелистер“. Согласно со упатствата дадени од Dahlberg и Mueller (2011) за проценка на зрели единки, според досега познатите и предвидени наоѓалишта, се проценува дека има околу 300 зрели единки (10 наоѓалишта вкупно x 3  функционални единки на секое наоѓалиште x  10 зрели единки кои може да бидат создадени од секоја функционална единка). Согласно состојбата со шумите од молика во земјава, популацијата на Suillus americanus е стабилна.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Suillus americanus е вид што се среќава во планинската и субалпската зона и создава ектомикоризна симбиоза со петоигличести борови. Во Европа се врзува за Pinus cembra и P. peuce; во Северна Америка, за P. monticola, P. flexilis и P. strobes; во Сибир со P. pumila и P.sibirica, а во Азија со P. wallichiana. Иако во најголем дел од литературата се наведува дека се врзува исклучиво за петоигличести борови, во Пакистан е опишана микориза со Abies pindrow, Salix alba и Populus sp. (Sarwar et al. 2011, Sarwar and Khalid 2014), а за Индија се спомнуваат Cedrus deodara и Picea smithiana (Verma and Reddy 2016). Расте поединечно до расфрлано или во групи на варовничка и на силикатна подлога, на кисели до неутрални и базични почви, со ниска до умерена концентрација на азот (Favre 1960, Fraiture and Otto 2015, Verma and Reddy 2016).

Во Северна Македонија, најчесто е присутен во шуми со Pinus peuce, на надморска височина помеѓу 1,400 и 1,800 m, од почетокот на летото до доцна есен (Karadelev and Rusevska 2008, Karadelev et al. 2018), на планините Пелистер и Кајмакчелан. Има само едно наоѓалиште во шумска состоина од насад со Pinus strobus на 900 m надморска височина на планината Китка. Други потенцијални наоѓалишта се шумите со молика на Шар Планина во околината на Лешница и Јелачки Црн Врв (UNEP 2020). Микоризниот партнер може да се сретне и на други локалитети, но со по неколку дрвја, мали шумски состоини кои се неодамна формирани (Mandzukovski et al. 2009). Имајќи ги предвид сознанијата за екологијата на видот и достапноста на погодно живеалиште во државата, веројатниот вкупен број на локалитети не се очекува да надмине 10.

Користење и трговија

Користење и трговија

Suillus americanus е позната како габа што може да се јаде, но нема комерцијална ли голема кулинарска вредност.

Закани

Закани

Иако видот има широка распространетост и може да биде чест во одредени земји, честопати на национално ниво е под закана, како што е случај и со гореспомнатите европски земји.

Најголемата популација е во НП „Пелистер“, во Зона на строга заштита и во Зона на одржливо искористување каде не постои директна закана за видот. Природната сукцесија на моликата од страна на елова и букова шума веќе е утврдена (Acevski & Simovski 2009), така што новоформираните шумски состоини се неопходни за одржување на популацијата. Сепак, во последните десет години се забележува мало, но континуирано зголемување на површината под моликова шума, согласно податоците од Државниот завод за статистика (2018).

Шумската сеча, потенцијалното уништување на живеалиштата преку изградба на скијачки патеки и друга инфраструктура во субалпската зона претставуваат ризик за видот во незаштитените подрачја.

Утврдено е присуство на патогени габи и три вида поткорници, докажани штетни инсекти кои ја напаѓаат моликовата шума предизвикувајќи исушување на дрвјата, имено, Ips sexdentatus Börner, Ips typographus Linnaeus и Ips amitinus Linnaeus. Како и да е, овие идентификувани штетници не го загрозуваат опстанокот на моликата, и следствено, опстанокот на Suillus americanus, но состојбата треба редовно да се следи  (DPRS 2019).

Покрај тоа, реална е и заканата од оптоварување со хранливи материи, и тоа прекумерно наталожување на азот преку воздухот дури и во заштитените подрачја кое доведува до промена на еколошките услови (Paoletti et al. 2007).

Зачувување

Зачувување

Во однос на мерките за заштита на видот, потребно е да се има во предвид дека опстанокот на овој вид зависи од виталноста на живеалиштето и ектомикоризниот партнер. Тоа е причината што зачувувањето на моликата е императив за сите локалитети. Неопходно е  наоѓалиштето на Кајмакчалан да се одржи во неговата природна состојба, односно сечата треба да се забрани со цел да се одржи генетската разновидност на видот во државата. Зачувувањето на другите можни локалитети што одговараат за раст на овој вид габа исто така треба да се земе предвид, како што е моликата на Шар Планина. Исто така, во текот на годината, на сите локалитети мора редовно да се следи состојбата на живеалиштето, особено виталноста на микоризниот партнер, инфекциите од штетници и растителни болести, а доколку е потребно, да се применат и соодветни методи за контрола и спречување на ширење на инфекциите. Не треба да се врши пошумување со алохтони и инвазивни видови.

Во однос на следни истражувања, потребно е редовно годишно мониторирање на утврдените наоѓалишта, и дополнителни теренски истражувања на потенцијалните наоѓалишта на неодамна формираните шумски состоини (Mandzukovski et al. 2009) за да се проучи распространетоста и периодичноста на видот. Пописите на шумите и шумарските планови е препорачливо да се дигитализираат и редовно да се ажурираат. Неопходна е изработка на карта на живеалишта во земјава.

Библиографија

Библиографија

Acevski, J. and Simovski, B. 2009. Successive processes in old Macedonian Pine forest at locality “Begova Ceshma” in the national park “Pelister”. Forest review 42: 140-146.

Dahlberg, A. and Mueller, G.M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4(2): 147-162. doi:10.1016/j.funeco.2010.11.001

Diagnostic Prognostic Reporting Service of Republic of Macedonia (DPRS). 2019. Report on the state of plant diseases and pests in natural and newly established forest plantations in the Republic of Macedonia. Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy – Sector for Forestry, pp. 89, Skopje.

Favre, J. 1960. Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone subalpine du Parc National Suisse. Résultats rech. scient. entreprises Parc Nat. Suisse VI (N.F.) (42): 323–610.

Fraiture, A., and Otto, P. 2015. Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe. Results of the ECCF Mapping Programme. Meise, Botanic Garden Meise.

Friebes, G., Dämon, W., Michelitsch S., Pidlich-Aigner H. and Krisai-Greilhuber, I. 2017. Verzeichnis und Rote Liste der Großpilze der Steiermark (Österreich). Joannea Botanik 14: 29–112.

GBIF. 2020. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) data portal. Collection of online herbarium specimens. Available at: http://data.gbif.org.

Holec, J. and Beran, M. (eds). 2006. Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic. Příroda, pp. 1-282. Praha.

Index Fungorum Partnership. 2020. Index Fungorum. Royal Botanic Gardens Kew and Chinese Academy of Science (the custodians).  Available at: http://www.indexfungorum.org.

Karadelev, M. and Rusevska, K. 2008. Bern convention fungi candidates from Macedonia – I. (Boletus dupainiiPhylloporus rhodoxanthus and Suillus sibiricus ssp. helveticus). Biologia Macedonia 61: 7-14. ISSN: 1857-5277.

Karadelev, M., Rusevska, K., Kost, G. and Mitic-Kopanja, M. L. 2018. Checklist of Macrofungal Species From the Phylum Basidiomycota of the Republic of Macedonia. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium 21(1): 23-112.

Kasom, G. and Miličković, N. 2006. Protected species of macromycetes in the Republic of Montenegro. Institute for the Protection of Nature, Podgorica, Montenegro.

Lizon, P. and members of the Slovak Mycological Society. 2001. Red List of Slovak Fungi – draft. Bratislava, Slovakia.

Mandzukovski, D., Acevski, J. and Jovanov T. 2009. Extension of the areal of Macedonian Pine (Pinus peuce Grisb.) in the R. of Macedonia. Forest review 42: 155-162.

Nguyen, N., Vellinga, E.C., Bruns, T.D. and Kennedy, P. 2017. Phylogenetic assessment of global Suillus ITS sequences supports morphologically defined species and reveals synonymous and undescribed taxa. Mycologia 108(6): 1216–1228. DOI: 10.3852/16-106.

Paoletti, E., Bytnerowicz, A., Andersen, C., Augustaitis, A., Ferretti, M., Grulke, N., Günthardt-Goerg, M.S., Innes, J., Johnson, D., Karnosky , D., Luangjame, J., Matyssek, R., McNulty, S., Müller-Starck, G., Musselman, R. and Percy, K. 2007. Impacts of air pollution and climate change on forest ecosystems — emerging research needs. The Scientific World Journal 7(Suppl. 1): 1-8. DOI 10.1100/tsw.2007.52.

Peev, D., Petrova, A.S., Anchev, M., Temniskova, D., Denchev, C.M., Ganeva, A., Gussev, C. and Vladimirov, V. (eds). 2015. Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. Sofia.

Sarwar, S., Hanif, M., Khalid, A.N. and Guinberteau, J. 2011. Diversity of Boletes in Pakistan – focus on Suillus brevipes and Suillus sibiricus. Proceedings of the 7th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products.

Sarwar, S., Khalid, A.N. 2014. Diversity and Phylogeny of Suillus (Suillaceae; Boletales; Basidiomycota) from coniferous forests of Pakistan. International Journal of Agriculture and Biology 16: 489–497.

Senn-Irlet, B., Bieri, G. and Egli, S. 2007. Rote Liste der gefahrdeten Grosspilze der Schweiz. BAFU, WSL, pp. 92, Bern.

State Statistical Office. 2018. MakStat database. Available at: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Zemjodelstvo__Sumarstvo. (Accessed: 13 March 2020).

UNEP Regional Office in Vienna. 2020. Study for valorization of Shar Mountain. Tetovo-Skopje, pp. 683.

Verma, B. and Reddy, M.S. 2016. Diversity of the genus Suillus Gray from coniferous forests of the northwestern Himalayas, India: Taxonomy, ecology and some new records. Kavaka 47: 114 -124.

Wojewoda, W. and Ławrynowicz, M. 2006. Red list of macrofungi in Poland. Kraków Available at: https://www.grzyby.pl/czerwona-lista-skorowidz-epi.htm.