LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Lindernia procumbens

Lindernia procumbens

Македонски

Полегната (ползечка) линдернија

English

/

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Angelica palustris
Sanëz, bar zemre, ksanë, rahaven, veshsute – Në vijim >>
Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

Më pak I

rrezikuar

Afër

rrezikimit

I PREKSHËM I rrezikuar Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Lindernia procumbens

Autoritet

L.

Sinonimet

Lindernia palustris Hartmann

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

VU – I prekshëm, D2

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Matevski, V.

Rishikuesi(t)

Čarni, A.

Kontribuesi(t)

Kostadinovski, M.

Ćušterevska, R.

Cvetkoska, C.

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Zona e banimit e kësaj specieje është shumë e kufizuar (8 km2). Ekzistojnë dy lokacione me tendencë të qëndrueshme të popullatës.
Popullata nuk është e lidhur me popullatat në shtetin fqinj.

Sipas Vlerësimit të Listës së Kuqe Globale dhe BE, kjo specie është SHV (shqetësimi më i vogël).

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

/

Përshkrim

Gjatë hetimeve në terren të Moçalit të Monospitovës – Moçalit të Bansko, në dy lokalitete (v. Monospitovë dhe Gabrovë) janë regjistruar rreth 6.500 individë në një sipërfaqe prej 250 m2. Tendenca e popullatës është e qëndrueshme.

Kërcënimet e mëposhtme në të ardhmen janë të besueshme: luhatja e nivelit të ujit të kënetës, aridizimi i klimës, aktivitetet hidro-ameliorative dhe kullimi i ligatinave.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Ujëra të ëmbla, tokësore (= ujërat e brendshme)

Habitatet dhe ekologjia

Speciet vjetore, zhvillohen në vendet me baltë, me rërë, në kanale, në ligatina të thata në pjesët fushore të territorit të Maqedonisë Veriore. Speciet riprodhohen me farëra dhe popullatat luhaten sipas nivelit të ujit.

Në territorin e Bullgarisë shfaqet në buzët e thata të moçaleve natyrore, liqeneve dhe lumenjve, dhe në fermat artificiale të peshqve, digave dhe trupave të lumenjve. Luhatja e popullatës në raport me nivelin e ujit (Tzonev, 2015).

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Kjo specie ka veti medicinale (Pan et al. 2009) të pastrimit të nxehtësisë në mëlçi, ftohjen e gjakut, zvogëlimin e inflamacionit dhe fryrjes. Mund të përhapet nga kulturë prej indeve (Zhang et al. 2007).

Nuk ka të dhëna të mjaftueshme për përdorimin e Lindernia procumbens në Maqedoninë e Veriut për qëllime mjekësore ose tregtare.

Kërcënimet

Kërcënimet

Kërcënimi kryesor është niveli i luhatshëm i ujit të kënetës. Për më tepër, shpërndarja e kufizuar e specieve e bën atë të prekshme ndaj ndryshimeve në habitat përmes p.sh, pyllëzimit intensiv në periudhën e kaluar duke përdorur specie invazive Amorpha fruticosa në Kënetën e Monospitovës, aridizimi i klimës; aktivitete hidro-ameliorative, kullimi i ligatinave, aktivitete infrastrukturore etj.

Ruajtja

Ruajtja

Kjo specie është renditur si e mbrojtur me Aktin e Diversitetit Biologjik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 139, 7.10. 2011), Konventa e Bernës dhe Direktiva e Habitatit Aneksi IV b.
Lokaliteti në Kënetën e Monospitovës është në vend të mbrojtur – gjë e rrallë natyrore me Osmunda regalis.

Bibliografia

Bibliografia

Council of Europe. 1979. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. European Treaty Series No. 104. Council of Europe, Strasbourg, France. .p /.

ZHANG Wei,GAO Song,FU Xin,HANG Chang-Yang. 2007. Tissue Culture and Plantlet Regeneration of Lindernia procumbens(Krock.) Philcox. .p 125-126.

Pan, J., Liu, J. and He, G. 2009. Experimental Study of Lindernia procumbens Philcox and its Complex Extractions on Transplantable Tumor. .p 441-444.

Euro+Med. 2019. Euro+Med PlantBase. Botanic Garden and Botanical Museum. Berlin-Dahlem. .p /.

EEC. 1992. The Habitats Directive – Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992. European Economic Community. Official Journal of the European Communities . .p 7-50.

Peev, D., Petrova, A.S., Anchev, M., Temniskova, D., Denchev, C.M., Ganeva, A., Gussev, C. and Vladimirov, V. (eds) 2015 Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. Sofia. .p /.

2011. Sluzben vesnik na Republika Makedonija br. 139 . .p /.

Vandas, C. 1909. Reliquiae Formanekianae Brunae, Typis J. Jelínek,. .p /.

Stojanov, N. 1921. Floristische materialien von dem Belassiza Gebirge. .p 1-133.

Tzonev, R. 2015. Lindernia procumbens (Krock.) Filcox., Red Data Book, Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. BAN. Ministry of environment and waters. Sofia Bulgaria. . .p /.