НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Горчлива витезовка

Tricholoma acerbum

English

Bitter knight

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Моликово волчјо лепче
Целерова витезовка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Tricholoma acerbum

Опишан од

(Bull.) Quél.

Синоним

Agaricus acerbus Bull.

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив, C2a(i)

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Тофиловска, С.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Русевска, K.

Ѓоргоноски, М.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Во Северна Македонија, Tricholoma acerbum е микоризен вид главно поврзан со Quercus spp. и Castanea sativa. Станува збор за редок вид, утврден само на 13 локалитета во добро зачувани шуми. Големината на популацијата се проценува на околу 2.600 зрели единки врз основа на досега познатите и претпоставените локалитети, со само неколку единки на еден локалитет. Најголема закана е загубата и намалениот квалитет на живеалиштата со шуми од даб и сладок костен. Во шумарската пракса се применува чиста сеча во дабовите шуми; како резултат на тоа, се создаваат голи површини и едновозрасни шумски состоини, додека старите дабови шуми се во опаѓање. Видот е оценет како ранлив, согласно критериумот C2a(i), на основа на проценетата големина на популацијата од 2.600 единки, континуираното опаѓање на популацијата и малите субпопулации.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Малиот број познати локалитети (13), со само една најдена зрела единка по локалитет, ја потврдува ниската застапеност и малата големина на популацијата. Согласно со упатствата за проценка на зрели единки дадени од Dahlberg и Mueller (2011), според досега познатите и претпоставените наоѓалишта, големината на популацијата се проценува на околу 2.600 зрели единки (веројатен вкупен број наоѓалишта 130 x 2 функционални единки на секој локалитет x 10 очекувани зрели единки што може да ги создаде секој репродуктивен генотип). Секоја субпопулација на една локација има само неколку единки. Ако се земе во обѕир управувањето со шумите и последиците од уништувањето на живеалиштата, главно поради сеча на шума, може да се заклучи дека квалитетот на соодветно живеалиште континуирано се намалува, што доведува до намалување на популацијата на овој ектомикоризен вид. Трендот на популацијата е во опаѓање и на глобално ниво, каде видот е категоризиран како ранлив (Brandrud 2015a).

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Tricholoma acerbum е вид што е микоризен со Quercus spp., Castanea, Tilia и Corylus, а веројатно и со Fagus. Видот е регистриран на само 13 наоѓалишта на планините Бистра, Добра Вода, Галичица, Китка, Пелистер, Скопска Црна Гора и Водно, во широколисни шуми. Се среќава во добро зачувани дабови шуми (Quercus frainetto, Q. cerris, Q. trojana), како и во костенови и габерови шуми (Castanea sativa и Carpinus spp.), на надморска височина помеѓу 600 и 1100 m. Три од познатите локации се во НП Галичица и една во НП Пелистер, сите наоѓалишта се во зоната на одржливо искористување. Видот е лесен за идентификација, но не е често евидентиран во минатото, дополнително, се среќава во живеалиште кое е широко распространето во државата, поради тоа е направена проценка на веројатен број на наоѓалишта (Dahlberg and Mueller 2011). Вкупниот број на наоѓалишта, се претпоставува дека е за 10 пати поголем од бројот на утврдените наоѓалишта, со што вкупниот број на локалитети изнесува 130.  Расте во периодот од лето до есен.

Користење и трговија

Користење и трговија

Видот не се јаде. Има горчлив вкус, а познато е и дека е слабо токсичен. Нема фармацевтска вредност и не е предмет на трговија.

Закани

Закани

Видот е загрозен поради загуба и уништување на живеалиштата со шуми од даб, и тоа поради сеча на шума, обесшумување и болести. Во шумарската пракса се применува чиста сеча во дабовите шуми; како резултат на тоа, се создаваат голи површини и едновозрасни шумски состоини, додека старите дабови шуми се во опаѓање (Trajkov et al. 2016), а тоа е главна закана за одржување стабилна популација. Во Северна Македонија, околу 1% од шумите се сечат на годишно ниво (Kolevska et al. 2017, Државен завод за статистика 2018), додека незаконската сеча има значителен удел со дополнителни 30% кон законската сеча на шума. Иако видот расте во национални паркови, и шумите во националните паркови подлежат на управување, со таа разлика што тука има ограничувања во однос на системот на сеча (Trajkov et al. 2016). Според Националниот акциски план за борба против опустинување во Република Македонија (2017 година), во периодот 2000–2012 година, имало намалување на шумската површина за 35.000 ха (4%) врз основа на анализа за покровност на земјиштето CORINE. Опаднатиот квалитет на живеалиштето создава неповолни услови за опстанок на габата и тоа води до намалување на популацијата.

Покрај ова, живеалиштето е загрозено од садење видови што не се автохтони наместо видови даб, во нискиот дабов појас (Kolevska et al. 2017).

Постојат податоци и за болести на ектомикоризниот партнер  – Quercus spp. и Castanea sativa, со различен интензитет на напад (DPRS 2019). Болестите во дабовите состоини се примарно предизвикани од Euproctis chrysorrhoe L., Lymantria dispar L. и видови од фамилијата Tortricidae, а болестите на дрвјата од сладок костен се предизвикани од Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (DPRS 2019).

Зачувување

Зачувување

Во однос на мерките за заштита на видот, потребно е познатите локалитети да се заштитат за да се спречи експлоатација на ектомикоризниот партнер, и истите треба да се зачуваат во нивната сегашна состојба. Поради начинот на шумарско управување со дабовите шуми (Trajkov et al. 2016), за да се одржи живеалиште со солиден квалитет, клучно е да се формираат шумски резервати во кои на места ќе се одржуваат полуотворени услови и ќе има пошумување со садници од даб. Не треба да се врши пошумување во нискиот дабов појас со алохтони и инвазивни видови дрвја наместо даб.

Во однос на потребните истражувања, неопходно е редовно годишно мониторирање на утврдените наоѓалишта, поткрепено со теренски истражувања на потенцијалните локалитети за да се проучи распространувањето и периодичноста на создавање плодни тела на горчивата витезовка. Процена на виталноста на шумата и, доколку е неопходно, преземање мерки за виталноста на здравјето на шумските состоини. Пописите на шумите и шумарските планови е препорачливо да се дигитализираат и редовно да се ажурираат. Неопходна е изработка на карта на живеалишта во земјава.

Библиографија

Библиографија

Bessette, A., Bessette, A.R., Trudell, S.A. and Roody, W.C. 2013. Tricholomas of North America: A Mushroom Field Guide. University of Texas Press, Austin.

Brandrud, T.E. 2013. Rødlistede og sjeldne musseronger (Tricholoma spp.) har internasjonalt viktige populasjoner i Norge/Norden. Agarica 33: 57-72.

Brandrud, T.-E. 2015a. Tricholoma acerbum. The IUCN Red List of Threatened Species 2015. Available at: https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T76265852A76266227.en.. (Accessed: 23 March 2020).

Brandrud, T.E. 2015b. Tricholoma acerbum. Norwegian Red List for Species 2015. Available at: http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Sopper. (Accessed: 23 March 2020).

Christensen, M. and Heilmann-Clausen, J. 2013. The genus Tricholoma. Danish Mycological Society.

Dahlberg, A. and Mueller, G.M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4(2): 147-162. doi:10.1016/j.funeco.2010.11.001

Diagnostic Prognostic Reporting Service of Republic of Macedonia (DPRS). 2019. Report on the state of plant diseases and pests in natural and newly established forest plantations in the Republic of Macedonia. Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy – Sector for Forestry, Skopje.

Friebes, G., Dämon, W., Michelitsch S., Pidlich-Aigner H., Krisai-Greilhuber, I. 2017. Verzeichnis und Rote Liste der Großpilze der Steiermark (Österreich). Joannea Botanik 14: 29–112.

Heilmann-Clausen, J., Christensen, M., Frøslev, T.G. and Kjøller, R. 2017. Taxonomy of Tricholoma in northern Europe based on ITS sequence data and morphological characters. Persoonia 38: 38–57. http://dx.doi.org/10.3767/003158517X693174.

Index Fungorum Partnership. 2020. Index Fungorum. Available at: http://www.indexfungorum.org.

Kasom, G., Miličković, N. 2006. Protected species of macromycetes in the Republic of Montenegro. Institute for the Protection of Nature, Podgorica, Montenegro.

Kolevska, D.D., Blinkov, I., Trajkov, P. and Maletić, V. 2017. Reforestation in Macedonia: History, current practice and future perspectives. Reforesta 3: 155-184. DOI:https://dx.doi.org/10.21750/REFOR.3.13.37

Krikorev, M. 2010. Genomgång av felaktiga lumpningar inför uppdatering av artportalens taxonlistor. Available at: https://artfakta.se/naturvard/taxon/tricholoma-acerbum-245043. (Accessed: 23.03.2020).

Laurent-Dargent, J. 2009. La liste rouge des champignons (macromycètes) rares ou menacés en Lorraine. Sciences pharmaceutiques. https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01732739

Ministry of Environment and Physical Planning. 2017. National Action Plan for Combating Desertification in the Republic of Macedonia. Support to the Republic of Macedonia for the development of a National Action Plan in line with the 10-year Strategy of the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) and the Convention reporting process by UNEP. Ministry of Environment and Physical Planning of the Republic of Macedonia, pp. 205, Skopje. ISBN 978-608-65988-2-2

Peev, D., Petrova, A.S., Anchev, M., Temniskova, D., Denchev, C.M., Ganeva, A., Gussev, C. and Vladimirov, V. (eds). 2015. Red Data Book of the Republic of Bulgaria. Vol. 1. Plants and Fungi. Sofia.

Saar, I., Oja, J., Põldmaa, K., Pärtel, K., Zettur, I. and Kõljalg, U. 2019. Red List of Estonian Fungi – 2019 update. Folia Cryptogamica Estonica 56: 117–126. https://doi.org/10.12697/fce.2019.56.12

Senn-Irlet, B., Bieri, G. and Egli, S. 2007. Rote Liste der gefahrdeten Grosspilze der Schweiz. BAFU, WSL, pp. 92, Bern.

State Statistical Office. 2018. MakStat database. Available at: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Zemjodelstvo__Sumarstvo. (Accessed: 13 March 2020).

Sugny, D., Beirnaert, P., Billot, A., Caillet, M. & M., Chevrolet, J.P., Galliot, L., Herbert, R. and Moyne, G. 2013. Liste rouge des champignons supérieurs de Franche-Comté. Publication commune Fédération Mycologique de l’Est, Conservatoire National Botanique de Franche-Comté et Société Botanique de Franche-Comté, pp. 114, LUNÉVILLE, imprimerie PARADIS.

Trajkov, P., Nestorovski, L. and Trajanov, Z. 2016. The Republic of Macedonia. Chapter 36. In: C Vidal et al. (ed.), National Forest Inventories, Assessment of Wood Availability and Use, pp. 667-682. Springer International Publishing Switzerland. DOI 10.1007/978-3-319-44015-6_36

Wojewoda, W. and Ławrynowicz, M. 2006. Red list of macrofungi in Poland. Kraków Available at: https://www.grzyby.pl/czerwona-lista-skorowidz-epi.htm.