НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Гекон

Mediodactylus kotschyi

English

Kotschy’s gecko

Albanian

Zhapi me kthetra

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Белоушка
Речна желка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
БЛИЗУ ЗАСЕГНАТ Ранлив Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Mediodactylus kotschyi

Опишан од

(Steindachner, 1870)

Синоним

Gymnodactylus kotschyi Steindachner, 1870; Cyrtopodion kotschyi (Steindachner, 1870); Tenuidactylys kotschyi (Steindachner, 1870);

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

NT, B1a+2a

Датум на процена

Ноември 2019

Проценувач

Стеријовски, Б.

Арсовски, Д.

Прегледал

Ajtic, R.

Соработници

/

Составена од

Hofman, M.P.G.

Образложение за процената

Видот, всушност, може да се третира како комплекс од видови, кој содржи број загрозени видови (Kotsakiozi et al., 2018). Потребни се дополнителни студии за видот/таксонот за да се реши ова прашање и да се идентификуваат таксоните што живеат во Северна Македонија и потенцијалните мерки за зачувување. Овие процени го третираат таксонот како еден вид.

Геконот покажува многу ограничена и фрагментирана распространетост низ Северна Македонија, отежнувајќи какви било регионални ефекти за спасување од соседни популации во случај на исчезнување или намалување на популацијата. Сепак, ова не е комплетно невозможно од попуации од Грција и од Бугарија; дополнително геконот е многу добро прилагоден на човечките населби. Следствено, и покрај малиот обем на распространување (EOO) и ограничената површина на населеност (AOO; 3225km2 односно 52km2), и сериозната фрагментираност на неговите популации, геконот е сепак оценет како близу засегнат, бидејќи неговите популации се чини дека едвај се засегнати од сериозни закани. Без оглед на тоа, потенцијално ненадејно појавување на заканувачки фактор може лесно и брзо да истреби неколку популации ограничени на мали области и да го намали бројот на локации на 10 или уште помалку, со што геконот би станал загрозен на национално ниво. Глобално и во Европа тој е оценет како најмалку засегнат.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилен

Опис

Во Северна Македонија, големината на популацијата на геконот не е точно утврдена. Општо, таа е ограничена на градските и руралните средини и иако неговите популации се сериозно фрагментирани, таму каде се присутни, се стабилни.

Живеалишта и екологија

Систем

 Копнен

Живеалишта и екологија

Често може да бидат забележани како се качуваат по суви, карпести или каменести места. Може да се најде во грмушки, под кората на старите смреки, на карпи, на каменести ѕидови/бедеми и однадвор и внатре во зградите (Böhme et al. 2009; Speybroeck et al. 2016). Тоа е ноќен вид, активен од март до октомври. Неговата исхрана главно се состои од инсекти, но, исто така, забележан е канибализам* и саурофагија* (Ajtić 2014; Tzoras E. & Panagiotopoulos A. 2019). Во текот на летото во Северна Македонија често може да се забележи како лови под балконите и тремовите во урбаните средини.

Користење и трговија

Користење и трговија

Забележани се единки чувани во заробеништво од хоби и истите се дитрибуираат во таа заедница.

Закани

Закани

Видот е многу добро адаптиран да живее во и по околината на човечките населби, затоа не е загрозен од развој на инфраструктура. Неговите популации се сепак сериозно фрагментирани во Северна Македонија, исклучувајќи закрепнување од регионални ефекти за спасување од соседни популации.

Зачувување

Зачувување

Видот се наоѓа на Анекс II од Бернската Конвенција и Анекс IV од ЕУ Директивата за живеалишта. Видот се наоѓа и на Листата на национално заштитени диви видови.

Библиографија

Библиографија

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Uhrin et al. 2016 Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. .p 201-220.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles Bloomsbury Publishing Plc London . .p/.

Böhme, W., Lymberakis, P., Ajtic, P., Disi, A.M.M., Werner, Y., Tok, V., Ugurtas, I.H., Sevinç, M., Hraoui-Bloquet, S., Sadek, R., Crochet, P.-A., Haxhiu, I., Corti, C., Sindaco, R., Kaska, Y., Kumlutaş, Y., Avci, A., Üzüm, N., Yeniyurt, C., Akarsu, F., Crnobrnja-Isailović, J.. 2009 .Mediodactylus kotschyi. The IUCN Red List of Threatened Species. .p/.

Panayiota Kotsakiozia, Daniel Jablonski, Çetin Ilgaz, Yusuf Kumlutaş, Aziz Avcıe, Shai Meirif, Yuval Itescuf, Oleg Kukushkinh, Václav Gvoždíkj, Giovanni Scillitanil, Stephanos A. Roussosm, David Jandzikc, Panagiotis. 2018. Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy’s T gecko, Mediodactylus kotschyi: Hidden diversity and cryptic species . .p 177-187.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Tzoras, E., Panagiotopoulos, A. 2019. Mediodactylus kotschyi (Kotschy’s Gecko). Saurophagy. .p 375.

Ajtić, R. 2014. Morphological, biogeographical and ecological characteristics of Kotschy’s gecko (Cyrtodactylus kotschyi Steindachner, 1870 Gekkonidae) from the mainland portion of its distribution range. .p 1-70.