НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Фоина труба

Xeromphalina junipericola

English

Xeromphalina junipericola

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Црна урничка, вражја јама
Муниково окце – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
Ранлив Загрозен КРИТИЧНО ЗАГРОЗЕН Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Xeromphalina junipericola

Опишан од

G. Moreno & Heykoop

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

CR – Критично загрозен, D

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Караделев, M.

Прегледал

Kost, G.

Ivancevic, B.

Соработници

Русевска, K.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Видот Xeromphalina junipericola е познат само од еден локалитет – во шума од дива фоја во близина на село Чалакли, кое што се наѓа во југоисточниот дел од земјата.

Ова е загрозено подрачје поради масовното експлоатирање на дрвјата од дива фоја од страна на месното население. Пожарите во летниот период исто така претставуваат голема закана. Бројот на утврдени единки во популацијата е два, на површина од 760 ha. Поради силното антропогено влијание, популацијата се соочува со закана врз квалитетот на живеалиштето, површината на населеност, бројот на зрели единки, па ризикот за нејзино намалување е висок и како резултат на тоа видот е критично загрозен.

Според Црвената листа на загрозени видови на IUCN, видот е оценет како VU C2a(i); D1.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е многу мала. Во текот на теренските истражувања се утврдени точните податоци за состојбата во врска со големината на популацијата на наведениот локалитет. Бројот на регистрирани единки во популацијата е двe, на површина од 760 ha. Потенцијалната распространетост може да биде многу поширока ако се земе предвид обемот на распространување на фојата, а оттука и проценетата популација на овој вид габа.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (лигниколен).

Живеалишта и екологија

Xeromphalina junipericola расте на стебла од Juniperus spp. Се чини дека се врзува исклучиво за Juniperus и е најдена на J. oxycedrus и J. thurifera во Шпанија. (Moreno & Heykoop 1996), Moreno et al. 2002 и Heykoop & Moreno 2007). Во Турција е познат од 4 локалитета што се наоѓаат во јужниот и средишниот дел од земјата, во сите случаи на пенушка од Juniperus excelsa и J. foetidissima (Dogan & Karadelev 2009).

Во С. Македонија, видот е најден само еднаш, во есента 2003 год., на пенушка од Juniperus excelsa во чиста шума од дива фоја. Шумите од дива фоја се сметаат за приоритетно живеалиште во Директивата за живеалишта на ЕУ, и се наведени како *Ендемски шуми со Juniperus spp. – Pal. 42.A3 – шуми од дива фоја (Juniperetum excelsae) – шумски формации во кои доминира Juniperus excelsa. Шумата се состои од чиста дива фоја, а во некои делови е измешана со Quercus coccifera. Надморската височина на локалитетот каде е најдена Xeromphalina junipericola е помеѓу 200 и 400 m.

Користење и трговија

Користење и трговија

Видот не е од интерес за користење и трговија.

Закани

Закани

Селото Чалакли близу Валандово е загрозено подрачје затоа што постои масовно експлоатирање на дрвјата од дива фоја од страна на месното население. Стеблата и гранките од дива фоја се користат во варниците за производство на негасена вар. И пожарите во летниот период претставуваат сериозна закана. Интензивното земјоделство е незначителна закана за биолошката разновидност на шумите од дива фоја во подрачјето од интерес. Пасењето ниска вегетација и млади стебла од овци и кози е исто така закана што треба да се истакне.

Ниското ниво на едуцираност и недоволното знаење, што имаат за резултат ниска јавна свест; неповолната економска состојба на населението, што има како последица прекумерно експлоатирање на природните добра заради стекнување економска корист; непочитување и неспроведување на важечките законски прописи и подзаконски акти.

Зачувување

Зачувување

Зачувувањето на старите стебла од домаќинот се суштинска активност за заштита на видот. Подигнување на нивото на едуцираност и јавна свест кај населението се клучни за зачувување на видот, односно неговото  живеалиште. На ниво на истражувања, неопходно е да се вложат напори за подобро разбирање на екологијата на видот за да може истиот да се култивира и по можност да се зачува ex-situ.

Библиографија

Библиографија

Heykoop M,  Moreno G. 2007. Provisional catalogue of the agaricological mycobiota of the province of Guadalajara (Spain). Bol. Soc. Micol. Madrid 31: 35–76.

Moreno G, Heykoop M. 1996. Xeromphalina junipericola sp. nov. (Tricholomataceae, Agaricales) from Spain. Z. Mykol. 62(1): 37–41.

Moreno G, Prieto F, Heykoop M. 2002. Adiciones al catбlogomicologico de la zonacentro peninsular. I. Bol. Soc. Micol. Madrid 26: 131–145.

Dogan H.H, Karadelev M. 2009. Xeromphalina junipericola, a rare species new to southeastern Europe. Mycotaxon 110(1): 247-255.

Karadelev M. &Rusevska K. (2016). Distribution Maps of Critical Endangered Species from Macedonian Red List of Fungi. Hyla Vol. 2016., No.1,14-18.

Karadelev, M. 2019. Xeromphalina junipericola. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147537682A148254022. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T147537682A148254022.en