НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Црвено-жолта листичарка, златолисен вргањ

Phylloporus pelletieri

English

Golden-gilled bolete

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Дабова ситнопорка
Љубарскиев трат – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Phylloporus pelletieri

Опишан од

(Lév.) Quél.

Синоним

Phylloporus rhodoxanthus subsp. europaeus Singer
Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky & Manfr. Binder

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив: B1ab(i,iii,iv) + 2ab(i,iii,iv)

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Русевска, K.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Phylloporus pelletieri  е редок вид, со доста фрагментирани и изолирани популации. Досега се евидентирани само неколку единки на два локалитета. Ако се земе предвид дека буковите шуми кај нас заземаат најголем дел од вкупната површина под шуми, а за овој вид има само два локалитета (од кои на едниот не е повторно најден), се предлага во категоријата на ранливи видови. Главна закана претставува сечата во стари букови шуми. Видот е во потесниот избор за вклучување во Анекс 1 од Бернската конвенција, од страна на Европскиот совет за зачувување на габите (ECCF), и се наоѓа на црвените листи на 12 европски земји. Според Црвената листа на загрозени видови на IUCN, видот е оценет како најмалку засегнат (LC).

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилна.

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата е мала. Досега се евидентирани само неколку примероци на две наоѓалишта (во 2006 година), при што податокот за наоѓалиштето на планината Јабланица е потврден и во 2018, а на планината Бистра не е повторно најден и покрај тоа што оттогаш е баран секоја година.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Phylloporus pelletieri е микоризен вид (Fagus, Castanea, поретко со Quercus, Carpinus, Corylus, а веројатно и со некои четинарски дрвја), којшто кај нас се среќава во релативно стари и добро развиени букови шумски заедници, на добро дренирана почва богата со органски материи. Обично расте поединечно, создава едно или неколку плодни тела на еден локалитет.

Користење и трговија

Користење и трговија

Видот Phylloporus pelletieri се јаде, но не се собира за употреба во човековата исхрана.

Закани

Закани

Главна закана за овој вид е сечата во старите букови шуми. Уништување / фрагментираност на живеалиштата поради антропогено влијание. Бидејќи е во близина на не многу познатиот локалитет Маркова Стоплака, има и делумни закани од туризам и рекреативни активности. Шумските пожари, зачестени поради климатските промени, може да претставуваат друга значителна закана.

Зачувување

Зачувување

Видот може да се заштити преку спречување деградација на шумите како и преку нивно зачувување. Тука спаѓа избегнување интензивна практика на шумска сеча во шумите и насадите како и во околните подрачја.

Се препорачува активно спречување шумска сукцесија и ерозија, како и определување клучни локации за заштита.

Заштита на живеалиштата со закон, особено на старите природни широколисни шуми; правилно управување со шумите и регулирање на влијанието од рекреативни активности доколку не е можно да се изврши заштита на локалитетите.

Ова е една од првите видови габи предложени за заштита уште во 2003 година, како дел од Анекс I на Бернската Конвенција (Dahlberg & Croneborg 2003). Како резултат на тоа беше и дополнувањето на Црвената листа на габи на Р. Македонија (Karadelev, Rusevska 2013), во категоријата на ‘близу засегнати’ видови (NT). Сега видот е дел од Глобалната иницијатива за црвена листа на габи, оценет како близу засегнат NT (http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/183177/).

Библиографија

Библиографија

Dahlberg & Croneborg 2003.33 threatened fungi in Europe Complementary and revised information oncandidates for listing in Appendix I of the BernConvention. Swedish Species Information Centre, Uppsala, Sweden, pp. 82.

European Council for Conservation of Fungi (ECCF) (2001) Datasheets of threatened mushrooms of Europe, candidates for listing in Appendix I of the Convention. Bern Convention Standing Committee

Karadelev, M. & K. Rusevska. (2008). Bern convention fungi candidates from Macedonia I (Boletus dupainii, Phylloporus rhodoxanthus and Suillus sibiricus ssp. helveticus). Biol. Macedonica, 61:7-14

Karadelev, M., Rusevska, K. (2013). Contribution to Macedonian Red List of Fungi. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, Ohrid, 12-15 October 2012. Macedonian Ecological Society, Special issue 28, Skopje.

Kirk, P., 2011. Onward (Continuously updated). Indexfungorum. Website: http://www.indexfungorum.org(accessed 11.2020)

Stalpers J, Cock A (2013). Onward (Continuously updated) MycoBank. Website http://www.mycobank.org(accessed 11.2020)

https://boletales.com/genera/phylloporus/p-pelletieri/(accessed 11.2020)

http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/183177/(accessed 11.2020)