НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Целерова витезовка

Tricholoma apium

English

Scented knight

Albanian

/

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Горчлива витезовка
Црна урничка, вражја јама – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Tricholoma apium 

Опишан од

Jul. Schäff.

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив: D1

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Русевска, K.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Tricholoma apium  кај нас е најден на еден локалитет, во борова шума на варовник. Бројот на утврдени единки е мал и изнесува педесетина примероци, но боровите шуми на варовник се пошироко распространети во земјата, па затоа очекуваниот број единки би бил најмалку десетпати повеќе. Веројатно треба да се вршат дополнителни истражувања во природни борови шуми. Од тие причини, се предлага во категоријата на ранливи видови. Наоѓалиштето во преспанскиот регион е туристички и рекреативен центар поради што видот е под силно антропогено влијание од страна на посетителите.

Видот е дел од националните црвени листи на повеќе европски земји, а е објавен и на  Глобалната црвена листа на загрозени видови на IUCN како ‘ранлив’ (VU).

Популација

Моментален тренд на популацијата

Стабилна.

Опис

Популацијата на овој вид во земјава е мала. Со оглед на тоа што видот Tricholoma apium  е најден во 2006 година и оттогаш овој податок не е повторно потврден, неопходни се дополнителни истражувања во природни борови шуми со цел да се даде проценка за неговата популација.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Tricholoma apium е микоризен вид со бел бор (Pinus sylvestris). Единствениот податок кај нас е од борова шума во преспанскиот регион.

Користење и трговија

Користење и трговија

Се јаде. Видот не е од интерес за користење и трговија во земјава.

Закани

Закани

Локалитетот во преспанскиот регион каде што е најден видот е туристички и рекреативен центар поради што постои закана од уништување / фрагментираност на живеалиштето поради антропогено влијание т.е. туризам  и рекреација, како и рекреативни активности.

Шумските пожари, зачестени поради климатските промени, може да претставуваат друга важна закана.

Зачувување

Зачувување

Видот може да се заштити преку спречување деградација на шумите како и нивно зачувување. Тоа вклучува избегнување интензивна практика на сеча во шумите и насадите како и во соседните подрачја.

Се препорачува активно спречување шумска сукцесија и ерозија, како и определување клучни локации за заштита.

Видот е дел од националните црвени листи на повеќе европски земји, а е објавен и на  Глобалната црвена листа на загрозени видови на IUCN како ранлив –VU: A2d+3d+4d (https://www.iucnredlist.org/species/79515478/79515482)

Библиографија

Библиографија

Karadelev, M., Rusevska, K. & N. Markova. (2008). Distribution and Ecology of the Genus Tricholoma (Tricholomataceae) in the Republic of Macedonia. Ekol. Zast. Zivot. Sred. Vol 11: 1-2, pp. 27-42. (in Macedonian).

Kirk, P., 2011. Onward (Continuously updated). Indexfungorum. Website: http://www.indexfungorum.org(accessed 09.2020)

Stalpers J, Cock A (2013). Onward (Continuously updated) MycoBank. Website http://www.mycobank.org(accessed 09.2020)