LISTA E KUQE KOMBËTARE NË MAQEDONINË E VERIUT

Breshkë

Testudo graeca

Македонски

Полска/грчка желка

English

Common tortoise

Përsëri në përmbledhjen e specieve
<< I mëparshëm – Breshkë toke
Gjarpri laraman – Në vijim >>

Nuk është I

Vlerësuar

Të dhëna të

pamjaftueshme

Më pak I

rrezikuar

Afër

rrezikimit

I PREKSHËM

I rrezikuar

Kritikisht i

rrezikuar

I zhdukur në

natyrën e egër

I zhdukur

NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Taksonomia
Informacioni i vlerësimit
Popullata
Habitatet dhe ekologjia
Kërcënimet
Përdorimi dhe tregtia
Ruajtja
Bibliography

Taksonomia

Emër shkencor

Testudo graeca

Autoritet

(Bonaparte, 1835)

Sinonimet

Furculachelys nabeulensis Highfield, 1990; Testudo anamurensis Weissinger, 1987; Testudo antakyensis Perälä, 1996; Testudo armeniaca Chkhikvadze & Bakradze, 1991; Testudo buxtoni Boulenger, 1921; Testudo flavominimaralis Highfield & Martin, 1989 (nomen dubium; Testudo floweri Bodenheimer, 1935; Testudo graeca ssp. cyrenaica Pieh & Perälä, 2002; Testudo graeca ssp. soussensis Pieh, 2001; Testudo ibera Pallas, 1814; Testudo nikolskii Chkhikvadze & Bakradze, 1991; Testudo pallasi Chkhikvadze & Bakradze, 2002; Testudo perses Perälä, 2002; Testudo terrestris Forsskål, 1775; Testudo whitei Bennett in White, 1836; Testudo zarudnyi Nikolsky, 1896

Informacioni i vlerësimit

IUCN Red List Category and Criteria

VU – I prekshëm, A3d; B1b(i,ii,iii)+2b(i,ii,iii)

Data e vlerësimit

Nëntor 2019

Vlerësuesi(t)

Arsovski, D.

Sterijovski, B.

Rishikuesi(t)

Crnobrnja-Isailović, J.

Kontribuesi(t)

/

Lehtësuesit/Hartuesit

Hofman, M.P.G.

Arsyetimi i vlersimit

Breshka greke nuk është studiuar aq mirë në Maqedoninë e Veriut sa Breshka e tokës. Kjo nënkupton që ata me siguri po jetojnë në kushte nënoptimale, veçanërisht nëse kemi parasysh se ata banojnë në zona me klimë mesdhetare të modifikuar me një ndikim të butë (Lazarevski 1993).Vëzhgimet personale gjatë udhëtimeve intensivë në terren demonstruan se individët më të hasur janë në formë suboptimale – individë të vegjël, që vuajnë nga dëmtimi intensiv i predhave (djegia ose thyerja e skajeve margjinale, vrimat në karapace, etj.), dhe individët infektohen me rriqra pothuajse pa përjashtim.Këto përshtypje fillestare së bashku me rënien e vazhdueshme në cilësinë e habitatit për shkak të bujqësisë intensive dhe zhvillimit të infrastrukturës ka gjasa të rezultojë me një rënie të sipërfaqes së shpërnadrjes të specieve. Më në fund dhe më e rëndësishmja, tregtia ekzistuese, veçanërisht nëse synon të rriturit të grabitur mund të ketë efekte shkatërruese në popullsinë e Breshkës Greke, siç është rasti me Breshkën e Tokës (Nikolić dhe bashkëpunëtorët 2018). Maqedonia e Veriut eksporton Breshkë Greke; ato janë edukuar në fermat maqedonase që, në mungesë të kontrollit të duhur, mund të përdoren lehtësisht si platforma për të eksportuar legalisht individë të grumbulluar në mënyrë të paligjshme (shiko seksionin Përdorimi dhe Tregtia).Edhe në mungesë të të dhënave historike në shkallë kombëtare për këtë specie, është një i afërm i Breshkës së Tokës që lejon ekstrapolimin.Duke pasur parasysh statusin më stenovalent të Breshkave krahasuar me kushëririn e tij, me siguri mund të konstatohet një rënie prej 30% në 100 vitet e ardhshme.Këto nocione sugjerojnë kategorinë e Cenuar për popullsitë nacionale të Breshkës të Nxitur. Specie të ketij lloji gjenden tek fqinjët në Greqi dhe Bullgari, dhe një popullsi e vogël që ndodhet në kufi me Serbinë ka gjasa të mos jetë një popullsi e veçantë nga popullsia maqedonase që jeton në dhe afër kufirit. Prania e saj në Shqipëri është e diskutueshme (Mizsei dhe bashkëpunëtorët 2017).Breshkat nga Bullgaria dhe Greqia kominkojnë me popullsinë maqedonase përmes kufirit juglindor përgjatë luginave të lumenjve Vardar dhe Strumica. Sidoqoftë, specia është shumë e ngadaltë dhe ka sfera të vogëal shtëpish (Rouag dhe bashkëpunëtorët 2017). Cilësia e habitatit dhe kushtet termale në Maqedoninë e Veriut me gjasë dekurajojnë propagandat Greke dhe Bullgare nga shpërndarja në veri-lindje, dhe për më tepër të dyja popullsitë fqinje me shumë gjasë përballen me kërcënime për ruajtjen e tyre (degradimi i habitatit, trafiku, etj.) P.sh. ai është vlerësuar si i Rrezikuar në Bullgari në Beshkov [2015] megjithë një gamë shpërndarjeje shumë më të madhe), duke ardhur në mënyrën e efekteve rajonale të shpëtimit që do të justifikonin një rënie në listën e kategorive. Global: VU; Evropa: VU.

Popullata

Trendi i popullatës aktuale

Në rënie

Përshkrim

Tendencat kombëtare të popullsisë së Breshkës nuk janë vlerësuar dhe janë të panjohura. Sidoqoftë, degradimi intensiv i habitatit dhe duke qenë shënjestra e disa korrjeve legale dhe të paligjshme sugjerojnë një trend në rënie të popullatës, dhe nxitet konkluzioni për copëzim ose luhatje të mëdha të mundshme në numrin e nënpopullimeve.

Habitatet dhe ekologjia

Sistemet

Tokësor

Habitatet dhe ekologjia

Është shumë më termofilë se Breshka e tokës, pra me një preferencë për habitatet e hapura me shkurre dhe shkurre të vogla, habitatet e rritjes sekondare të degraduara ose shpatet me rërë, sesa pyjet. Mund të vërehet në, ose afër parqeve urbane. Në nivel global, miftëzimi ndodh në pranverë dhe vjeshtë, femrat që shtrojnë deri në maksimum tre kthetra në vit me deri në tetë vezë (Speybroeck dhe bashkëpunëtorët 2016).

Përdorimi dhe tregtia

Përdorimi dhe tregtia

Nganjëherë vërehen individe të kapur nga hobiistët dhe shpërndahen brenda komunitetit hobiist.
Në Maqedoninë e Veriut kafshët kultivohen në fermat e breshkave. Aktualisht tre ferma breshke kultivojnë këtë specie në vend. Raportet Kombëtare të importit / eksportit CITES (https://www.speciesplus.net) nga raporti i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të 2.150 dhe 850 individëve të eksportuar në 2016 dhe 2017, përkatësisht. Këto sasi shtohen shumë më pak se sa raportohet në lidhje me Breshkën e Tokës, por megjithatë theksojnë se edhe kjo specie me një shpërndarje shumë më të kufizuar, dhe me madhësi më të vogla të popullsisë është nën kërcënim dhe ka gjasa t’i nënshtrohet një trafiku të paligjshëm dhe të pa dokumentuar. Për shkak të mungesës së nevojës për të shënuar kafshë të lindura në fermë, dhe çmimit më të lartë të kërkuar të individëve të rritur (> 8 vjeç), fermerët kanë një nxitje të lartë për të përdorur fermat e tyre si platforma për eksportin legal të kafshëve të mbledhura ilegalisht.

Kërcënimet

Kërcënimet

Kërcënimet kryesore janë: humbja e habitatit për shkak të zgjerimit dhe intensifikimit të bujqësisë; agro-kimikatet dhe ndikimet e tjera të ndotjes; urbanizimi dhe zhvillimi i infrastrukturës turistike; zjarre; mbledhje për tregtinë e kafshëve shtëpiake; ndotje gjenetike; vdekshmëri rrugore dhe trafikim të paligjshëm. Në Maqedoni mbi mbledhja është kërcënimi më i madh, veçanërisht nëse pranojmë se në mungesë të një kontrolli të rreptë, fermat ligjore të breshkave mund të përdoren lehtësisht si platforma që lehtësojnë eksportin e individëve të grabitura.

Të gjitha kërclnimet e listuara për këtë specie janë përfshirë në “Listen e kërcënimeve kryesore ndaj diversitetit biologjik” në “Strategjinë për biodiversitetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut” (Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimt Hapësinor, 2018).

Ruajtja

Ruajtja

Është shenuar në Shtojcën I dhe II nga Konventa e Bernit, Shtojca II dhe IV nga Direktiva e Habi tateve e BE-së dhe Shtojca II në CITES. Paraqetet në listën e specieve të egra të mbrojtura.

Bibliografia

Bibliografia

Sillero, N., Campos, J., Bonardi, A., Corti, C., Creemers, R., Crochet, P.-A., Crnobrnja-Isailović, J., Denoël, M., Ficetola, G.F., Gonçalves, J., Kuzmin, S., Lymberakis, P., de Pous, P., Rodríguez, A., Sindaco, R., Speybroeck, J., Toxopeus, B., Vieites, D.R., Vences, M. 2014. Updated distribution and biogeography of amphibians and reptiles of Europe. .p 1-31.

Particip .2017. ‘Strengthening the capacities for implementation of NATURA 2000’. MoEPP. Skopje . .p /.

Sterijovski, B., Tomović, L., Ajtić, R. 2014. Contribution to the knowledge of the Reptile fauna and diversity in FYR of Macedonia. .p 83–92.

Ministry of environment and physical planning. 2018. National biodiversity strategy and action plan : for the period 2018 – 2023. Ministry of environment and physical planning. Skopje. .p 183.

Speybroeck, J. Beuckema, W., Bok, B., Voort, J.V.D. 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles. Bloomsbury Publishing Plc London . .p /.

Melovski, Lj., Markoski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. 2013. Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases . .p 81-111.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.L., Sofianidou, T.S., Veith, M., Zuiderwijk, A. 1997. Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN). Paris. .p 496.

Joger et al. 2009. Vipera ursinii. The IUCN Red List of Threatened Species 2009 . .p /.