НАЦИОНАЛНА ЦРВЕНА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бесрамна пувка

Battarrea phalloides

English

Sandy stiltball, Scaley-stalked puffball, Desert stalked puffball

Albanian

/

Triton me kreshtë

Назад кон преглед на видови
<< Претходно – Емилеов вргањ
Тресетишна пувка – Следно >>
Неоценет Недоволно
податоци
Најмалку
засегнат
Близу
засегнат
РАНЛИВ Загрозен Критично
загрозен
Истребен во природата Истребен
NE DD LC NT VU EN CR EW EX
Таксономија
Податоци за процената
Популација
Живеалишта и екологија
Закани
Користење и трговија
Зачувување
Библиографија

Таксономија

Научно име

Battarrea phalloides

Опишан од

(Dicks.) Pers.

Синоним

/

Податоци за процената

Критериуми и категории на Црвената листа на IUCN

VU – Ранлив: B1ab(i,iii,iv)+2ab(I,iii,iv)

Датум на процена

Ноември 2020

Проценувач

Русевска, K.

Прегледал

Kost, G.

Соработници

Караделев, M.

Јовановски, Т.

Составена од

Miskovic, M.

Образложение за процената

Видот е најден на шест локалитета, од кои двата се од Скопје, по еден од островот Голем Град и околината на Богданци додека за локалитетите од долината на р. Радика и од околината на Дојран, видот се смета за исчезнат. На најголем дел од локалитетите, видот е најден во близина на чемпреси или дива фоја, што веројатно укажува на неговата поврзаност со наведените дрвенести видови. Според тоа, видот може да се очекува и на други локалитети со дива фоја или насади од чемпреси, кои што се фрагментирани и зафаќаат мали површини.

Популација

Моментален тренд на популацијата

Се намалува

Опис

Во С. Македонија, големината на популацијата варира во зависност од наоѓалиштето. Имено, видот е исчезнат на две наоѓалишта (клисурата на Радика и во близина на Дојранското езеро). Популацијата на островот Голем Град е помала од 50 примероци, а истото важи и за популацијата на останатите наоѓалишта.

Живеалишта и екологија

Систем

Копнен (териколен).

Живеалишта и екологија

Battarrea phalloides е сапротрофна габа што се развива на следниве живеалишта:

1) Во добро-развиена и стара шума од дива фоја на островот Голем Град, каде овие дрвја ја формираат заедницата Prunowebbii-Juniperetum excelsae. На ова наоѓалиште, габата се развива на песоклива почва со висока концентрација на гуано од корморани, чија колонија го населува островот и се гнезди таму. Ваквите единствени услови се чини дека се поволни за растење на видот.

2) На почва во насади од чепреси на два локалитета во регионот на Скопје. Исто така, видот е познат и од две други дабови заедници, каде е сега исчезнат.

На сите локалитети, со исклучок на р. Радика, овој вид е најден во близина на чемпреси или дива фоја, што веројатно укажува на поврзаноста на овој вид со наведените дрвенести видови (лушпести листови), што е увидено и во недамнешниот труд од Ferretti et al. (2020), кои укажуваат и на тоа дека овој вид дели исто живеалиште со Myriostoma coliforme. Според тоа, овој може да се очекува и на други локалитети со дива фоја, како што е дабово-фоината заедница во близина на мариовското иселено село Гуќаково, потоа во фоината заедница во околината на с. Чалакли, како и на локалитетите каде се среќава дупчестата ѕвездичка, како на пример по течението на р. Пчиња.

Користење и трговија

Користење и трговија

Непозната јадливост или не се јаде.
Видот не е од интерес за користење и трговија во земјава.

Закани

Закани

Незначителната површина со рефугијална и изолирана заедница од дива фоја на островот Голем Град и малата големина на популацијата во С. Македонија.
Порастот на бројот на туристи што го посетуваат островот во последните години иако туризмот не е масовен поради недостатокот од организиран воден транспорт.
Шумските пожари, почести поради климатските промени, може да претставуваат друга главна закана.
Живеалиштето околу Дојранското Езеро денес е под силно антропогено влијание, што веројатно е и суштинска причина за исчезнување на видот.
Уништување и фрагментираност на живеалиштата предизвикани од влијанието на човекот. Ова главно се однесува на двете наоѓалишта во регионот на Скопје. Имено, на еден од локалитетите (расадникот), се вршат редовни активности за одржување на расадникот, а другото наоѓалиште (Гази Баба) иако е во рамките на Ботаничката градина, е под влијание на повремени градежни активности поврзани со редовното одржување.

Зачувување

Зачувување

Видот може да се заштити преку спречување деградација на шумите како и нивно зачувување. Тука спаѓа на пр., избегнување интензивна практика на шумска сеча во шумите и насадите како и во соседните подрачја.
Се препорачува активно спречување шумска сукцесија и ерозија, како и определување клучни локации за заштита.

Библиографија

Библиографија

Ferretti, A., Saar, I., & Knijn, A. (2020). On two endangered species (Myriostoma coliforme and Battarrea sp.) sharing the same microhabitat. Italian Journal of Mycology, 49(1), 1-7. https://doi.org/10.6092/issn.2531-7342/10039.

Fraiture and Otto (2015).Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe – Results of the ECCF Mapping Programme // Special issue of Scripta Botanica Belgica – Brussels: Jardin Botanique National de Belgique, Vol.53. – 247p.

Karadelev, M. (2001). Fungi Macedonici – Fungi of Macedonia. Macedonian Mycological Society. Skopje. pp. 1-299. (in Macedonian)

Karadelev, M., Rusevska, K. (2013). Contribution to Macedonian Red List of Fungi. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, Ohrid, 12-15 October 2012. Macedonian Ecological Society, Special issue 28, Skopje.

Kirk, P., 2011. Onward (Continuously updated). Indexfungorum. Website: http://www.indexfungorum.org (accessed 09.2020)

Lindtner, V. (1931–1932). Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. Aus Südserbien. Extrait du Bulletin de l’Institut et du Jardin Botaniques de l’Université de Beograd, 2 (1/2): 104-105.

Martín, M. P., Rusevska, K., Dueñas M. & M. Karadelev. (2013). Battarrea phalloides in Macedonia: genetic variability, distribution and ecology. Acta Mycologica 48 (1): 113–122. DOI: 10.5586/am.2013.013.htps://pbsociety.org.pl/journals/index.php/am/article/view/am.2013.013/1610